سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶

آمار روزانه اسکله

                                                                                                                                            22/02/1396            - تاریخ به روزرسانی :         

 

PETROCHEMICAL

3

4

5

6

7

8

10

13

14

15

Libra 
        
 

 

 

PARS COMPLEX

1

2

3

4

5

RAMP

6

7

8

9


 
 Parmida 2 Dorna 
 
  
 
  

 
  
     
 
    
 
 

 


 

 FARASAKO

 LNG JETTY

LNG ANCH

 SAROOJ JETTY

SAROOJ ANCH

SIRAF SBM 

 SIRAF ANCH

 SBM 3

 SBM2

SBM1 

  
 

 

 

 ANCHORAGE

 SENA PRINCESS
ALORS
 MARINA AMBER
CIRIUS
 
   EVERRICH 6
MARIA 3
 LOMBA
   SEA DANUTA
 SIDAR 2