دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آمار روزانه اسکله

                                                                                                                                            19/01/1396            - تاریخ به روزرسانی :         

 

PETROCHEMICAL

3

4

5

6

7

8

10

13

14

15

CHEM PEACE TOUSKA


GAS MAGIC
        
 

 

 

PARS COMPLEX

1

2

3

4

5

RAMP

6

7

8

9

NEPTUNE 2
  PARMIDA 6
 

 YOUNES

DOLPHIN

FANOOS

DARGAHAN 4

  AISA  DASTAN + ASIA

NAUTICA TRADER

BAHARAN

AL ASAD

NOJOUM 20

NEPTUNE 1

  GREEN OFFSHORE
  IRAN JAVAN 9
  SHAYN KISH 1

DOLPHIN 3

RAHGOSHAYAN 1

TAVANGAR
   DOLPHIN 3
  KHOSHNAVA   HIRA
 
   DORNA 

SHARIF 1

PARMIDA 2

 
 

 NEGIN TIDE 1

ASO 1


 

 FARASAKO

 LNG JETTY

LNG ANCH

 SAROOJ JETTY

SAROOJ ANCH

SIRAF SBM 

 SIRAF ANCH

 SBM 3

 SBM2

SBM1 

  
 

 

 

 ANCHORAGE

 SENA PRINCESS
ALORS
 MARINA AMBER
CIRIUS
 
   EVERRICH 6
MARIA 3
 LOMBA
   SEA DANUTA
 SIDAR 2