درباره بندر

پست الکترونیک: (ترجیحا نامه های الکترونیکی به آدرس زیر فرستاده شوند)
asaluyeh@bpmo.ir

شماره تماس های مستقیم :
تماس مستقیم با رئیس اداره : 7376795-772-98+
مرکز کنترل ترافیک و تجسس و نجات : 7325492-772-98+
تلفن/فاکس دبیر خانه و بایگانی : 7376796-772-98+  

دیگر شماره تماس های :
7322069-772-98+ 
7324227-772-98+ 
7324395-772-98+ 
7323547-772-98+ 


آدرس پستی:
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی ، عسلویه ، اداره بندر و دریانوردی عسلویه
صندوق پستی شماره:  183-75391