تماس با ما

پست الکترونیک: (ترجیحا نامه های الکترونیکی به آدرس زیر فرستاده شوند)
asaluyeh@bpmo.ir

شماره تماس های مستقیم :

تماس مستقیم با رئیس اداره:31377680-77-98+
تماس مستقیم با دبیر خانه : 31377669-77-98+

EMAIL CONTROL: ASAL.CONTROL@GMAIL.COM

تلفن/فاکس اداره مالی: 31377670-77-98+

دیگر شماره تماس های :
7322069-773-98+
7324227-773-98+
7324395-773-98+
7323547-773-98+

شماره تماس های مرکز کنترل ترافیک دریایی

موبایل کنترل: 09046117041

تلفن مستقیم1 : 31377682-077

تلفن مستقیم 2: 31668402-077

تلفن مستقیم3: 31668408-077 

 فاکس :31377681-077
تجسس نجات اضطراری : 1550

ایمیل کنترل :asal.control@gmail.com 

آدرس پستی:
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی ، عسلویه ، اداره بندر و دریانوردی عسلویه
صندوق پستی شماره: 183-75391