چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱
 

مشخصات بندر خدماتی پارس (مجتمع بندری پارس)

مشخصات بندر خدماتی پارس (مجتمع بندری پارس)
 
مشخصات عمومی بندر
 
مقدار
عنوان
2280 متر
طول بازوی موج شکن غربی
1002 متر
طول بازوی موج شکن شرقی
96.5 هکتار
مساحت حوزچه بندر
2600 متر
طول اسکله ها
10 پست
تعداد اسکله ها
150 هکتار
مساحت پسکرانه بندر
 
مشخصات عمومی اسکله های بندر
 
موقعیت اسکله
ظرفیت پذیرش
نوع سازه اسکله
نوع عرشه
آبخور (عمق پای اسکله)
طول
کاربرد
اسکله 1و2
25000 تن
وزنی (کیسونی)
بتونی
11 متر
450 متر
تخلیه و بارگیری کالای عمومی
اسکله 3و4
40000 تن
دیوار شمع اصلی و مهاری با سر شمع بتونی پس تنیده
آسفالتی
13 متر
520 متر
صادرات گوگرد
اسکله  5
40000 تن
دیوار شمع اصلی و مهاری با سر شمع بتونی پس تنیده
آسفالتی
10 متر
230 متر
تدارکاتی و پشتیبانی
اسکله 6و7
40000 تن
دیوار شمع اصلی و مهاری با سر شمع بتونی پس تنیده
آسفالتی
13 متر
520 متر
تخلیه و بارگیری کالای عمومی
اسکله 8و9
50000 تن
دیوار شمع اصلی و مهاری با سر شمع بتونی پس تنیده
آسفالتی
15 متر
800 متر
کانتینر
اسکله شماره 10
80000 تن
شمع و عرشه
بتونی
15 متر
80 متر
سوخت رسان
 
سایت 2 منطقه ویژه (بندر خدماتی و صادراتی تمبک)
با 10 پست اسکله برای صادرات گوگرد، محصولات گازی در حال احداث می باشد