چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱
 

مشخصات بندر پتروشیمی پارس

مشخصات بندر پتروشیمی پارس 

مشخصات عمومی بندر
 
مقدار
عنوان
2670 متر
طول بازوی موج شکن غربی
1160 متر
طول بازوی موج شکن شرقی
210 هکتار
مساحت حوضچه بندر
2100 متر
طول اسکله ها
15 پست
تعداد اسکله ها
36 هکتار
مساحت پسکرانه بندر
400 متر
دهانه حوضچه
600 متر
شعاع چرخش حوضچه
 
مشخصات عمومی اسکله های بندر
موقعیت اسکله
ظرفیت پذیرش
نوع سازه اسکله
نوع عرشه
آبخور
طول
کاربرد
ملاحظات
اسکله شماره 1
70000 تن
شمع و عرشه
بتونی
32 متر
42.60 متر
حمل مواد شیمیایی
فعال
اسکله شماره 2
70000 تن
شمع و عرشه
بتونی
30 متر
42.60 متر
حمل مواد شیمیایی
فعال
اسکله شماره 3
70000 تن
شمع و عرشه
بتونی
25 متر
42.60 متر
حمل مواد شیمیایی
فعال
اسکله شماره 4
70000 تن
شمع و عرشه
بتونی
23 متر
42.60 متر
حمل مواد شیمیایی
فعال
اسکله شماره 5
70000 تن
شمع و عرشه
بتونی
20 متر
42.60 متر
حمل مواد شیمیایی
فعال
اسکله شماره 6
20000 تن
شمع و عرشه
بتونی
15 متر
130 متر
حمل مواد شیمیایی
فعال
اسکله 7,8,9
70000 تن
سازه بلوکی بتونی
بتونی
14.60 متر
300 متر
مواد جامد-کانتینر
7و8 فعال  9فعال
اسکله 10و11و12و13
70000 تن
سازه بلوکی بتونی
آسفالت
14.60 متر
300 متر
مواد جامد
13 فعال
اسکله  14 و 15
70000 تن
شمع و عرشه
بتونی
14.60 متر
250 متر
مواد گازی – بوتان - آمونیاک
فعال