سازمان بنادر و دریانوردی/درباره بندر/بندر در یک نگاه/مختصات جغرافیایی اسکله های پتروشیمی

مختصات جغرافیایی اسکله های پتروشیمی

موقعیتهای جغرافیایی اسکله های پتروشیمی
 
شماره اسکله
 
موقعیت
اسکله 1 پتروشیمی
غیر قابل بهره برداری
N 348    ˝32      ˚27
E  424    ˝32     ˚052
اسکله 2 پتروشیمی
غیر قابل بهره برداری
N 448    ˝32      ˚27
E  345    ˝32     ˚052
اسکله 3 پتروشیمی
قابل بهره برداری
N 582    ˝32      ˚27
E  277    ˝32     ˚052
اسکله 4 پتروشیمی
قابل بهره برداری
N 725    ˝32      ˚27
E  211    ˝32     ˚052
اسکله 5 پتروشیمی
قابل بهره برداری
N 875    ˝32      ˚27
E  199    ˝32     ˚052
اسکله 6 پتروشیمی
غیر قابل بهره برداری
N 979    ˝32      ˚27
E  314    ˝32     ˚052
اسکله 7 پتروشیمی
قابل بهره برداری
N 020    ˝32      ˚27
E  379    ˝32     ˚052
اسکله 8 پتروشیمی
غیر قابل بهره برداری
N 945    ˝32      ˚27
E  450    ˝32    ˚052
اسکله 9 پتروشیمی
غیر قابل بهره برداری
N 863    ˝32      ˚27
E  491    ˝32     ˚052
اسکله 10 پتروشیمی
غیر قابل بهره برداری
N 732    ˝32      ˚27
E  575    ˝32     ˚052
اسکله 11 پتروشیمی
غیر قابل بهره برداری
N 570    ˝32      ˚27
E  740    ˝32     ˚052
اسکله 12 پتروشیمی
غیر قابل بهره برداری
N 457    ˝32      ˚27
E  861    ˝32     ˚052
اسکله 13 پتروشیمی
قابل بهره برداری
N 188    ˝32      ˚27
E  087    ˝32     ˚052
اسکله 14 پتروشیمی
قابل بهره برداری
N 123    ˝32      ˚27
E  963    ˝32     ˚052
اسکله 15 پتروشیمی
قابل بهره برداری
N 285    ˝32      ˚27
E  816    ˝32     ˚052