مشخصات محصولات پتروشیمی صادراتی بندر پتروشیمی پارس

سایز منیفولد بازوی بارگیری (اینچ)

Rate بارگیری برای هر محصول (تن بر ساعت)

میزان تولید هر محصول در سال (تن)

اسکله

مجتمع

محصول

12

1250

1650000

3, 4 & 5

زاگرس

متانول

8

200

400000

3 & 4

فرسا شیمی

MEG

8

220

40000

3 & 4

MEG

10

1250

750000

4 & 5

برزویه

پارازایلین

12

2250

1900000

4 & 5

هوی اند

12

170

379000

4 & 5

رافینیت

8

850

430000

5

بنزن

6

500

100000

5

اورتو زایلن

Ship Loader

6300 (Per Day)

1080000

13

غدیر

* اوره

10

800

680000

14

غدیر

** آمونیاک

16

1250

981000

14 & 15

پارس

بوتان

16

1250

568000

14 & 15

پارس

پروپان

16

1250

656676

14 & 15

SPGC

بوتان

16

1250

410589

14 & 15

SPGC

پروپان

10

500

300000

14 & 15

آریا ساسول

اتیلن

 

* بخش اعظم اوره تولیدی توسط کامیون و مابقی توسط کشتی فعلا جهت مصرف داخلی بارگیری می گردد.

** 90% از آمونیاک تولید شده در مجتمع غدیر به عنوان خوراک به مصرف واحد اوره می رسد.