چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷

آمار روزانه اسکله

                                                                                                                                            22/05/1396            -تاریخ به روزرسانی :         

 

PETROCHEMICAL

3

4

5

6

7

8

10

13

14

15ANGEL NO. 2
 
               
 

PARS COMPLEX

1

2

3

5

RAMP

6

7

8

9


 AURIGA
Parmida 2  
  NEGIN TIDE 2
  NLP JACKSON


    Korosh
 
   VIGOR
      Negin tide 2

 
     
 
 JOHAR EXPRESS

 


 

 FARASAKO

 LNG JETTY

LNG ANCH

 SAROOJ JETTY

SAROOJ ANCH

SIRAF SBM 

 SIRAF ANCH

 SBM 3

 SBM2

SBM1 

   
DORE
 

 

 

ANCHORAGE

  SENA PRINCESS
ALORS
 MARINA AMBER
CIRIUS
 
     EVERRICH 6
MARIA 3
 LOMBA
     SEA DANUTA
 SIDAR 2