سازمان بنادر و دریانوردی/امور بندری/مراحل ورود و خروج شناورها

مراحل ورود کشتی به مجتمع بندری پارس

1. اعلام نمایندگی شرکت کشتیرانی ، 48 ساعت قبل از ورود کشتی

2. ثبت ورود کشتی به لنگرگاه توسط مرکز کنترل و ترافیک و اعلام به اداره بندر و کشتیرانی عسلویه و مجتمع بندری پارس

3. درخواست مجتمع بندری پارس مبنی بر پهلودهی و جداسازی از اسکله

4. هماهنگی اداره بندر و کشتیرانی عسلویه با مرکز کنترل ترافیک بندر به منظور پهلودهی و جداسازی از اسکله توسط کنترل

5. هماهنگی با پایلوت در خصوص اعلام زمان پهلودهی و جداسازی از اسکله توسط کنترل

6. هماهنگی با ملوانان اسکله قبل از ورود راهنما به کشتی

7. هرگونه جابجایی (شیفتینگ) باید بر اساس درخواست کتبی نمایندگی کشتیرانی و پس از هماهنگی مرکز کنترل با اداره انجام گردد.

 

مراحل ورود تانکر به اسکله های بندر صادراتی پتروشیمی

1. اعلام نمایندگی شرکت کشتیرانی ، 48 ساعت قبل از ورود کشتی

2. ثبت ورود کشتی به لنگرگاه توسط مرکز کنترل و ترافیک و اعلام به اداره بندر و کشتیرانی عسلویه و مجتمع بندری پارس

3. درخواست مجتمع بندری پارس مبنی بر پهلودهی و جداسازی از اسکله

4. هماهنگی اداره بندر و کشتیرانی عسلویه با مرکز کنترل ترافیک بندر به منظور پهلودهی و جداسازی از اسکله توسط کنترل

5. هماهنگی با پایلوت در خصوص اعلام زمان پهلودهی و جداسازی از اسکله توسط کنترل

6. هماهنگی با ملوانان اسکله قبل از ورود راهنما به کشتی

7. هماهنگی با عمران ساحل و اعلام زمان شروع عملیات توسط کنترل و ترافیک بندر عسلویه بر روی کانال 8 یا 12

8. هرگونه جابجایی (شیفتینگ) باید بر اساس درخواست کتبی نمایندگی کشتیرانی و پس از هماهنگی مرکز کنترل با اداره انجام گردد.

 

مراحل ورود تانکر به بندر طاهری

1. اعلام نمایندگی شرکت کشتیرانی ، 48 ساعت قبل از ورود کشتی

2. هماهنگی اداره بندر و کشتیرانی عسلویه با مرکز کنترل ترافیک

3. پیگیری مرکز کنترل و ترافیک به منظور دریافت ساعت ورود تانکر به لنگرگاه طاهری

4. اعزام راهنما ، یدک کش و قایق به بندر طاهری به منظور اجرای عملیات

5. مراجعت پایلوت ، یدک کش و قایق به بندر عسلویه پس از خاتمه عملیات

مدارک مورد نیاز جهت ورود و خروج شناور

مدارک مورد نیاز جهت ورود شناور

نامه تأیید منطقه ویژه پارس جهت شناورهای ورودی به اسکله پارس

 1. نامه تایپ شده تقاضای ورود شناور (48 ساعت قبل از ورود شناور به لنگرگاه)
 2. نامه تأیید منطقه ویژه پارس جهت شناورهای ورودی به اسکله پارس
 3. مانیفست ورودی
 4. اظهارنامه اجمالی  (General Declaration)
 5. لیست مسافر(Passenger List)
 6. لیست خدمه (Crew List)
 7. نسخه اصلی مجوز خروج قبلی Last Port Clearance (Original)
 8. فتوکپی گواهینامه ثبت
 9. ارائه مانیفست کالای خطرناک (درصورت وجود کالای خطرناک)
 10. فتوکپی گواهینامه تناژ

مدارک مورد نیاز جهت خروج شناور

 1. نامه تقاضا خروج تایپ شده
 2. تأیید خروج خروج منطقه ویژه پارس جهت خروج از اسکله پارس
 3. لیست خدمه خروجی (Crew List)
 4. مانیفست خروجی
 5. پروانه حرکت گمرک

*شایسته است به منظور جلوگیری از هرگونه تأخیر ورود و خروج شناور شرکت های کشتیرانی سپرده کافی ریالی نزد بانک ملی شعبه اداره بندر بوشهر شماره حساب 90001 جهت شناورهای با پرچم ایران و حساب ارزی بانک صادرات شعبه 32 بوشهر جهت شناورهای با پرچم خارجی داشته باشند .

 تأیید خروج خروج منطقه ویژه پارس جهت خروج از اسکله پارس

 

مراحل ورود کشتی به مجتمع بندری پارس

1. اعلام نمایندگی شرکت کشتیرانی ، 48 ساعت قبل از ورود کشتی

2. ثبت ورود کشتی به لنگرگاه توسط مرکز کنترل و ترافیک و اعلام به اداره بندر و کشتیرانی عسلویه و مجتمع بندری پارس

3. درخواست مجتمع بندری پارس مبنی بر پهلودهی و جداسازی از اسکله

4. هماهنگی اداره بندر و کشتیرانی عسلویه با مرکز کنترل ترافیک بندر به منظور پهلودهی و جداسازی از اسکله توسط کنترل

5. هماهنگی با پایلوت در خصوص اعلام زمان پهلودهی و جداسازی از اسکله توسط کنترل

6. هماهنگی با ملوانان اسکله قبل از ورود راهنما به کشتی

7. هرگونه جابجایی (شیفتینگ) باید بر اساس درخواست کتبی نمایندگی کشتیرانی و پس از هماهنگی مرکز کنترل با اداره انجام گردد.

 

مراحل ورود تانکر به اسکله های بندر صادراتی پتروشیمی

1. اعلام نمایندگی شرکت کشتیرانی ، 48 ساعت قبل از ورود کشتی

2. ثبت ورود کشتی به لنگرگاه توسط مرکز کنترل و ترافیک و اعلام به اداره بندر و کشتیرانی عسلویه و مجتمع بندری پارس

3. درخواست مجتمع بندری پارس مبنی بر پهلودهی و جداسازی از اسکله

4. هماهنگی اداره بندر و کشتیرانی عسلویه با مرکز کنترل ترافیک بندر به منظور پهلودهی و جداسازی از اسکله توسط کنترل

5. هماهنگی با پایلوت در خصوص اعلام زمان پهلودهی و جداسازی از اسکله توسط کنترل

6. هماهنگی با ملوانان اسکله قبل از ورود راهنما به کشتی

7. هماهنگی با عمران ساحل و اعلام زمان شروع عملیات توسط کنترل و ترافیک بندر عسلویه بر روی کانال 8 یا 12

8. هرگونه جابجایی (شیفتینگ) باید بر اساس درخواست کتبی نمایندگی کشتیرانی و پس از هماهنگی مرکز کنترل با اداره انجام گردد.

 

مراحل ورود تانکر به بندر طاهری

1. اعلام نمایندگی شرکت کشتیرانی ، 48 ساعت قبل از ورود کشتی

2. هماهنگی اداره بندر و کشتیرانی عسلویه با مرکز کنترل ترافیک

3. پیگیری مرکز کنترل و ترافیک به منظور دریافت ساعت ورود تانکر به لنگرگاه طاهری

4. اعزام راهنما ، یدک کش و قایق به بندر طاهری به منظور اجرای عملیات

5. مراجعت پایلوت ، یدک کش و قایق به بندر عسلویه پس از خاتمه عملیات