سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹
 

1382

 

ماه

تعداد شناورهای ورودی

تخلیه و بارگیری (واحد : تن)

تخلیهبارگیریجمع کل (واحد : تن)
فروردین5541644377810419454
اردیبهشت5035327322336357663
خرداد1927352404444431796
تیر6023899505509529408
مرداد7228324524725553049
شهریور7137721407462445183
مهر10034073466569500641
آبان7223712459377473044
آذر7325044454729479773
دی7225286477346502632
بهمن70240617429442670059
اسفند7312194604198616392
جمع کل78755519354339475989140