سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹
 

1383

 

ماه

تعداد شناورهای ورودی

تخلیه و بارگیری (واحد : تن)

تخلیهبارگیریجمع کل (واحد : تن)
فروردین65206533475465681998
اردیبهشت5215548390560406108
خرداد6511103566841577944
تیر5710825568662577944
مرداد6425652534136579487
شهریور7512856509666559788
مهر7228351494247522522
آبان81739013783522598
آذر6447824378306452207
دی4813266464879478145
بهمن5522671680759703430
اسفند6318886753575772461
جمع کل76148741664801726967588