چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱
 

1384

 

ماه

تعداد شناورهای ورودی

تخلیه و بارگیری (واحد : تن)

تخلیهبارگیریجمع کل (واحد : تن)
فروردین65206533475465681998
اردیبهشت6424470767529791999
خرداد718681527932102880025
تیر5011285737705748990
مرداد6419424636964656388
شهریور4825525535832561357
مهر487785516988524773
آبان4810466645903656369
آذر488711803998812709
دی46348510697621073247
بهمن

48

1388710034951017382
اسفند377860951194969054
جمع کل6374262461094804511374291