1385

 

ماه

تعداد شناورهای ورودی

تخلیه و بارگیری (واحد : تن)

تخلیهبارگیریجمع کل (واحد : تن)
فروردین562455613361801360736
اردیبهشت871104612065821217628
خرداد6218004978189996193
تیر469158856290865448
مرداد485475772921778396
شهریور5921141860614881755
مهر4611611571937583548
آبان6020002689988709990
آذر6911835916922928751
دی61712010782761085396
بهمن627902862974870876
اسفند63-10649741064974
جمع کل719