آمار روزانه اسکله

                                                                                                                                            22/11/1396            -تاریخ به روزرسانی :         

 

PETROCHEMICAL

3

4

5

6

7

8

10

13

14

15
            EVERICH 7

NEGAR
ARTENOUS


SINA PRANSES 
               
 

PARS COMPLEX

1

2

3

4

5

RAMP

6

7

8

9


 
  SHARIF 1  
 Saba 12
   
 
   

 
   
         
 
       
 
 

 


 

 FARASAKO

 LNG JETTY

LNG ANCH

 SAROOJ JETTY

SAROOJ ANCH

SIRAF SBM 

 SIRAF ANCH

 SBM 3

 SBM2

SBM1

   
 

 

 

ANCHORAGE

     HALTI  SOL NARON