پرسنل مرکز کنترل

ایوب حمیدی

افسر کنترل و ترافیک دریایی

 

 

ابوذر نظری

افسر کنترل و ترافیک دریایی

nazari 

 

 

 

میلاد اسدی

 افسر کنترل و ترافیک دریایی

 

 

سعید پاسیده

افسر کنترل و ترافیک دریایی

پاسیده  

 

 

 

غلامحسین میرزا

افسر کنترل و ترافیک دریایی

 

 

اسماعیل گزی پور

افسر کنترل و ترافیک دریایی