موقعیت

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

سکوهای گازی عسلویه

 

 

GOLSHAN 

51 º 23' 2.2" E

 27º 16' 31.5" N

SPQ1

52 º1' 29.14" E 

 26º 43' 43.7" N

 SPP1

 52 º1' 31.23" E

 26º 43' 41.85" N

SPD1

 52 º1' 33.14" E

 26º 43' 39.34" N

 SPD2

52 º3' 39.05" E 

 26º 41' 40.44" N

* SPOL

 52 º4' 12.68" E

 26º 43' 39.39" N

 SPD3

 52 º8' 29.63" E

 26º 41' 40.44" N

 SPD4

 52 º 13' 18.2" E

 26º 38' 22.79" N

 SPD5

 52 º 6' 23.26" E

 26º 45' 24.54" N

 SPD6

 52 º 7' 38.28" E

 26º 50' 49" N

 SPD7  52 º 12' 30.48" E

 26º 44' 51.34" N

 SPD8  52 º 21' 12.10" E

 26º 37' 58.69" N

 SPD9  52 º 17' 11.24" E

 26º 41' 27.18" N

 SPD10  52 º 14' 3.41" E

 26º 49' 16.76" N

 SPD11  52 º 18' 20.01" E

 26º 49' 3.58" N

 SPD15  52 º 13' 24" E

 26º 33' 59" N

 SPD16  52 º 10' 35" E

 26º 36' 19" N

 SPD17  51º 58' 38" E

 26º 46' 10" N

 SPD18  52º 01' 59" E

 26º 47' 08" N

 

موقعیت

 طول جغرافیایی

 عرض جغرافیایی

اسکله طاهری

 052º 20' 64"E

 27º 38' 59"N

 

 

 

 

موقعیت

 طول جغرافیایی

 عرض جغرافیایی

اسکله ساروج

52º 08' 6" E

27º 43' 2" N 

 

 

 

موقعیت

 طول جغرافیایی

 عرض جغرافیایی

LNGاسکله

52º 07' 2" E

27º 45' 6" N 

 

 

 

 

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

نام موقعیت

052-32.20 E

27-30 N

Pilot Station عسلویه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

نام موقعیت

052-29 E

27-31 N

لنگرگاه بندر عسلویه

 

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

نام موقعیت

052-33.18 E

27-28.24 N

حوضچه شیلات عسلویه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

نام موقعیت

052-35.290 E

27-29.44 N

حوضچه شیلات نخل تقی

 

 

 

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

نام موقعیت

052-31.59 E

27-31.41 N

1 SBM عسلویه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

نام موقعیت

052-31 E

27-30.36 N

2 SBM عسلویه

 

 

 

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

نام موقعیت

052-20.64 E

27-38.20 N

لنگرگاه طاهری

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

نام موقعیت

052-20 E

27-39 N

SBM بندر سیراف