اعضاء کمیته

   

 

 

تیران جاسم زاده

رئیس بندر و رئیس کمیته

 

 

 

     

 

 

عمران مراد پور

معاون اداره و نایب رئیس

 

 

 

     

 

 
محمد تقی نظری

دبیر کمیته

 
Nazari

 

 

     

 

 

حسین طاهری

عضو اصلی کمیته


Taheri  

 

 

     

 

 
منوچهر ملک زاده

راهنمای کشتی - عضو اصلی کمیته .

 

 

     

 

 
ناصر حسن نژاد
راهنمای کشتی - عضو اصلی کمیته