کنوانسیون‎های IMO که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است

 

کنوانسیونهای IMO که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است

(تاریخ آخرین بازنگری 30/8/1388)

 

عنوان کنوانسیون
تاریخ تصویب در مجلس
تاریخ الحاق
تاریخ لازم‎الاجراشدن
1ـ کنوانسیون بین‎المللی خط‎شاهین‎کشتیها
(LOAD LINES 1966)
1350/8/5
13/7/1352
15/10/1352
2ـ کنوانسیون‎بین‎المللی‎اندازه‎گیری ظرفیت کشتیها
(TONNAGE MEASUREMENT 1969)
1352/9/5
7/10/1352
27/4/1361
3ـ کنوانسیون ایجاد‎سازمان‎بین‎المللی‎ماهواره‎های دریایی و توافقنامه‎اجرایی‎آن،
(INMARSAT 1976)
1362/4/15
20/10/1363
20/10/1363
4 ـ کنوانسیون‎بین‎المللی‎جلوگیری ازتصادم‎در دریا
(COLREG 1972)
5/7/1367
27/10/1367
27/10/1367
5ـ کنوانسیون‎بین‎المللی نجات دریایی
(SALVAGE 1989)
30/1/1373
10/5/1373
23/4/1375
6ـ کنوانسیون تسهیل‎بین‎المللی ترافیک دریایی
(FAL 1965)
30/1/1373
7/1/1374
5/3/1374
7ـ کنوانسیون بین‎المللی تجسس و نجات دریایی
(SAR 1979)
21/0/1373
4/7/1374
4/8/1374
8 ـ کنوانسیون بین‎المللی‎ایمنی‎جان‎اشخاص در دریا
(SOLAS 1974)
27/0/1373
25/7/1373
27/10/1373
9ـ کنوانسیون بین‎المللی‎استانداردهای آموزش،صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان
(STCW 1978)
7/5/1375
11/5/1375
11/8/1375
10 ـ کنوانسیون‎جلوگیری‎ازآلوگی‎دریایی‎ناشی‎ازدفع موادزائد و دیگر مواد
 (LC 1972)
25/6/1375
24/10/1375
24/11/75
11ـ کنوانسیون مداخله‎درآبهای آزاد درصورت‎بروز سوانح آلودگی نفتی
 
(INTERVENTION 1969)
7/11/1375
3/5/1376
1/8/1376
12ـ پروتکل 1973 به کنوانسیون مداخله
7/11/1375
3/5/1376
1/8/1376
13ـ کنوانسیون بین‎المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابرآلودگی نفتی
(OPRC 1990)
29/4/1376
6/10/1376
4/3/1377
14ـ پروتکل 1978 کنوانسیون‎بین‎المللی ایمنی جان اشخاص در دریا، 1974
(SOLAS PROT 1978)
4/12/1378
10/6/1379
10/9/1379
15ـ کنوانسیون بین‎المللی کانتینرهای ایمن
(CSC 1972)
1/8/1379
19/7/1380
19/7/1381
16ـ کنوانسیون بین‎المللی جلوگیری از‎آلودگی ناشی از کشتیها (ضمایم 5،2،1)
 MARPOL 1973/78
26/10/1380
3/8/1381
5/11/1381
17- پروتکل 1988 کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا
(SOLAS PROT 1988)
2/6/1383
9/8/1385
11/11/1385
18- پروتکل 1988 کنوانسیون بین المللی خط شاهین کشتی ها
(LOAD LINES PROT 1988)
27/2/1384
9/8/1385
11/11/1385
19- پروتکل 1992 کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی
(CLC PROT 1992)
24/11/1380
2/8/1386
3/8/1387
20- پروتکل 1992 کنوانسیون ایجاد صندوق بین المللی جبران خسارت آلودگی نفتی
(FUND PROT 1992)
24/11/1380
5/8/1387
14/8/1388
21-  ضمایم 3، 4، 6 کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی   ناشی از کشتیها (MARPOL)
6/5/1387
8/3/1388
7/6/1388
22- کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی (SUA1988)
13/9/1387
8/8/1388
8/11/1388
23- پروتکل کنوانسیون SUA درخصوص مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره، 1988
13/9/1387
8/8/1388
8/11/1388

 

معاونت امور دریایی اداره کل سازمانهای تخصصی و بین‌المللی

آبان 1388