لیست علائم کمک ناوبری

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

رنگ نور

مشخصات نورانی

برد نورانی

نام بیکن

052-28.03 E

27-32.07 N

سفید

1 FL.10 s

7مایل

بویه آب های ایمن بندر عسلویه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

رنگ نور

مشخصات نورانی

برد نورانی

نام بیکن

052-33.28 E

27-31.21 N

سبز

1 FL.5 s

8مایل

بیکن راست موج شکن بندر خدماتی پارس عسلویه

052-33.16 E

27-31.13 N

قرمز

2 FL.6 s

8مایل

بیکن چپ موج شکن بندر خدماتی پارس عسلویه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

رنگ نور

مشخصات نورانی

برد نورانی

نام بیکن

052-33.36 E

27-30.47 N

سبز

2 FL.6 s

5مایل

بویه راست موج شکن بندر خدماتی پارس عسلویه

052-33.22 E

27-30.46 N

قرمز

2 FL.6 s

5مایل

بویه چپ موج شکن بندر خدماتی پارس عسلویه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

رنگ نور

مشخصات نورانی

برد نورانی

نام بیکن

052-34.25 E

27-22.64 N

  

بویه هواشناسی (موج نگار) (آب های عسلویه)

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

رنگ نور

مشخصات نورانی

برد نورانی

نام بیکن

050-32.43 E

27-32.21 N

سبز

1 FL.5 s

8 مایل

بیکن راست موج شکن بندر پتروشیمی عسلویه

052-32.34 E

27-32.02 N

قرمز

1 FL.5 s

8مایل

بیکن چپ موج شکن بندر پتروشیمی عسلویه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

رنگ نور

مشخصات نورانی

برد نورانی

نام بیکن

052-32.56 E

27-31.51 N

سبز

2 FL.6 s

5مایل

بویه راست موج شکن بندر پتروشیمی عسلویه

052-32.31 E

27-31.59 N

قرمز

1 FL.5 s

5مایل

بویه چپ موج شکن بندر پتروشیمی عسلویه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

رنگ نور

مشخصات نورانی

برد نورانی

نام بیکن

052-20.57 E

27-39.40 N

سبز

1 FL.5 s

4مایل

بیکن راست موج شکن بندر طاهری

052-20.53 E

27-39.38 N

قرمز

2 FL.6 s

4مایل

بیکن چپ موج شکن بندر طاهری

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

رنگ نور

مشخصات نورانی

برد نورانی

نام بیکن

052-21.28 E

27-39.04 N

سفید

1 FL.10 s

10مایل

فار بندر طاهری


طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

رنگ نور

مشخصات نورانی

برد نورانی

نام بیکن

052-29.-- E

27-32.-- N

 

بویه لنگرگاه

052-31.45 E

27-32.54 N

 

بویه کاردینال غربی

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

رنگ نور

مشخصات نورانی

برد نورانی

نام بیکن

052-38.21 E

27-24.09 N

سفید

2 FL.8 s

8 مایل

فار ساحلی هاله نایبند

نوع چراغارتفاع کانونیمنبع تغذیه   
200 میلی متری10 مترسولار