سازمان بنادر و دریانوردی/اطلاعات مفید و کاربردی/لیست شرکتهای کارگزاری ترابری دریایی مجاز به فعالیت در بندر عسلویه

لیست شرکتهای کارگزاری ترابری دریایی مجاز به فعالیت در بندر عسلویه

 

 

لیست شرکتهای کارگزاری ترابری دریایی مجاز به فعالیت در بندر عسلویه

 

ردیف

نام شرکت

موضوع فعالیت

ردیف

نام شرکت

موضوع فعالیت

1

آهنگ دریا

نمایندگی کشتیرانی

23

بوشهر ساحل باسیدون

نمایندگی کشتیرانی

2

پارس فرا ساحل

نمایندگی کشتیرانی

24

فراساحل لیان

نمایندگی کشتیرانی

3

خلیج آبی

نمایندگی کشتیرانی

25

امواج طلایی

نمایندگی کشتیرانی

4

دریا پارس

نمایندگی کشتیرانی

26

جدی

نمایندگی کشتیرانی

5

سکان پارس

نمایندگی کشتیرانی

27

موج سپیدبال لیان

نمایندگی کشتیرانی

6

گلف اجنسی

نمایندگی کشتیرانی

28

دریا وحدت

نمایندگی کشتیرانی

7

ماروس ترابر

-نمایندگی کشتیرانی

29

خدمات کشتیرانی راه جنوب

نمایندگی کشتیرانی

8

ملی نفتکش ایران

نمایندگی کشتیرانی

30

اقیانوس آبی پرشین

نمایندگی کشتیرانی

9

خلیج ایران

نمایندگی کشتیرانی

31

دنیا بار

نمایندگی کشتیرانی

10

بنیاد

نمایندگی کشتیرانی

32

مارین بار

نمایندگی کشتیرانی

11

نسیم بندر روشن

نمایندگی کشتیرانی

33

آلفا مارین

نمایندگی کشتیرانی

12

خدمات دریایی پارس

نمایندگی کشتیرانی

34

ایران ترابر

نمایندگی کشتیرانی

13

خدمات بندر جنوب

نمایندگی کشتیرانی

35

مهر بندر

نمایندگی کشتیرانی

14

حافظان دریای جنوب

نمایندگی کشتیرانی

36

بارویلانج

نمایندگی کشتیرانی

15

ایران آبراه

نمایندگی کشتیرانی-

37

پاشا دریای شرق

نمایندگی کشتیرانی

16

خدمات جاده ودریا

نمایندگی کشتیرانی

38

آرامش آبی

نمایندگی کشتیرانی

17

سی پورت سرویس

نمایندگی کشتیرانی

39

افق دریا

نمایندگی کشتیرانی

18

مؤسسه دریا ساحل

نمایندگی کشتیرانی

40

امواج دریا

نمایندگی کشتیرانی

19

نسیم بندر روشن

نمایندگی کشتیرانی

41

والفجر

نمایندگی کشتیرانی

20

ماروس ترابر

نمایندگی کشتیرانی

42

ماهان اقیانوس

نمایندگی کشتیرانی

21

تعاونی‌دریاپویان‌گروه582

نمایندگی کشتیرانی

43

ستاره نیلگون لیان

نمایندگی کشتیرانی

22

سیوان دریا

نمایندگی کشتیرانی

44

ساحل آبی آرام

نمایندگی کشتیرانی

 23 سی بار و دریا  

نمایندگی کشتیرانی

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوخت رسانی و آبرسانی

ردیف

نام شرکت

موضوع فعالیت

ردیف

نام شرکت

موضوع فعالیت

1

ساحل آرام تنگستان

سوخت رسانی و آبرسانی

3

بنا گستر کرانه

آبرسانی وسوخت رسانی

2

ورک من

سوخت رسانی

--

------

------

 

 

تدارکاتیت

ردیف

نام شرکت

موضوع فعالیت

ردیف

نام شرکت

موضوع فعالیت

1

امواج نیلگون لیان

تدارکاتی

3

ایران آبراه

تدارکاتی

2

فراساحل لیان

تدارکاتی

--

-----

-----

 

تخلیه و بارگیری و بارشماری

ردیف

نام شرکت

موضوع فعالیت

ردیف

نام شرکت

موضوع فعالیت

1

دریای پارس ثمین

تخلیه و بارگیری

5

بلوک بار

تخلیه و بارگیری

2

شهریوران بنادر جنوب

تخلیه و بارگیری

6

امید بنادر جنوب

تخلیه و بارگیری-بارشماری

3

شناور دریا

تخلیه و بارگیری-بارشماری

7

مهتاب دریا

تخلیه و بارگیری-بارشماری

4

هرمزگان کاران بندر

تخلیه و بارگیری

--

------

------

 

 

تامین پرسنل و تجهیزات

ردیف

نام شرکت

موضوع فعالیت

ردیف

نام شرکت

موضوع فعالیت

1

ایران فجر

تامین پرسنل و تجهیزات

--

------

-----