پزشک معتمد

درخصوص معرفی پزشک معتمد سازمان بنادر و دریانوردی در شهر عسلویه ، این اداره اعلام میدارد آقای دکتر حمیدرضا کرمی از تاریخ 17/11/89 به منظور ارائه خدمات مورد نیاز در شهر عسلویه آغاز بکار نموده است و دریانوردان عزیز می توانند با مراجعه به محل مطب ایشان به نشانی: عسلویه روبروی بهداری، تلفن:4235 -0772726جهت دریافت کارت سلامت پزشکی اقدام نمایند.