آمار کنترل و بازرسی سال 1388

  آمار بازرسی شناورهای کنوانسیونی

   

ایرانی

بازرسی شناورهای کنوانسیونی ایرانی


غیر ایرانی

بازرسی شناورهای کنوانسیونی خارجی


       

آمار بازرسی شناورهای غیر کنوانسیونی

   

ایرانی

بازرسی شناورهای غیر کنوانسیونی ایرانی

غیر ایرانی

بازرسی شناورهای غیر کنوانسیونی خارجی