آمار کنترل بازرسی سال 1389

  آمار بازرسی شناورهای کنوانسیونی

   

ایرانی

بازرسی شناورهای کنوانسیونی ایرانی

غیر ایرانی

بازرسی شناورهای کنوانسیونی خارجی

       

آمار بازرسی شناورهای غیر کنوانسیونی

   

ایرانی

بازرسی شناورهای غیر کنوانسیونی ایرانی

غیر ایرانی

بازرسی شناورهای غیر کنوانسیونی خارجی