راهنما : نام فایل شامل (تاریخ حادثه) ، (نام شناور) و (نوع شناور) می باشد

 

01 فروردین

02 اردیبهشت

03 خرداد

04 تیر

 

05 مرداد

 

06 شهریور

07 مهر

 

08 آبان

 

09 آذر

10 دی

11 بهمن

 

12 اسفند