آمار تجسس و نجات سال 1387

 

راهنما : نام فایل شامل (تاریخ حادثه) ، (نام شناور) و (نوع شناور) می باشد

 


 
01 فروردین
 
 

02 اردیبهشت
 
 
 

03 خرداد
 
 

04 تیر
 
 

05 مرداد
  
 

06 شهریور
 
 

07 مهر
 

08 آبان
 
 
 

09 آذر
 
 
 
 
 

10 دی
 
 
 
 

11 بهمن
 
 
 
 
 
 
 

12 اسفند