آمار تجسس و نجات سال 1389

راهنما : نام فایل شامل (تاریخ حادثه) ، (نام شناور) و (نوع شناور) می باشد


01 فروردین
موتور لنج شاهین موتور لنج شاهین
موتورلنج بحرانی پور موتورلنج بحرانی پور

 

02 اردیبهشت
موتور لنج 27379 اردیبهشت ماه موتور لنج صیادی 27379
 

 

03 خرداد
تانکر هنر- خردادماه تانکر هنر- خردادماه

 

04 تیر
موتور لنج ذوالفقار موتور لنج ذوالفقار

 

05 مرداد
تانکر هنر- مرداد ماه تانکر هنر- مرداد ماه

 

06 شهریور
موتور لنج باقری موتور لنج باقری
 
موتورلنج الماجب موتورلنج الماجب

 

07 مهر
 

 

08 آبان
 
 

 

09 آذر
موتورلنج خالق موتورلنج خالق
دوبه آیین دوبه آیین
 
 

 

10 دی
موتورلنج صیادی 27379-دی ماه موتورلنج صیادی 27379-
 
 

 

11 بهمن
موتورلنج روح الامین موتورلنج روح الامین
مارسی3+مارسول24 مارسی3+مارسول24
 

 

12 اسفند