سازمان بنادر و دریانوردی/امور مالی/شماره حساب های واریزی

شماره حساب های واریزی

شماره حسابهای درآمدی بندر عسلویه

1

یورویی سپهر (نزد بانک صادرات شعبه 1003 عسلویه)

0102259817946

2

دلاری سپهر (نزد بانک صادرات شعبه 1003 عسلویه)

0102259814012

3

ریالی سیبا (نزد بانک ملی شعبه عسلویه)

2176451052007

شماره حسابهای مالیات بر ارزش افزوده

1

یورویی سپهر (نزد بانک صادرات شعبه 1003 عسلویه)

0102503227947

2

دلاری سپهر (نزد بانک صادرات شعبه 1003 عسلویه)

0102503220010

3

ریالی سیبا (نزد بانک ملی شعبه عسلویه)

2176451100000

شماره حساب سیبا

شماره حساب (درآمد ریالی)

نام بانک

شناسه واریز

2176451052007

ملی- مرکزی عسلویه

کد 7725

900170000002176451052007IR

 

شماره حسابهای هزینه های یدک کشی (تعاونی کاربران بندر بوشهر)

1

یورویی سپهر (نزد بانک صادرات شعبه 1003 عسلویه)

0103487372941

2

دلاری سپهر (نزد بانک صادرات شعبه 1003 عسلویه)

0103487290012

3

ریالی سیبا (نزد بانک ملی شعبه بندر و کشتیرانی بوشهر)

0107671003006

شماره حسابهای مالیات بر ارزش افزوده (هزینه یدک کشی)

1

یورویی سپهر (نزد بانک صادرات شعبه 1003 عسلویه)

0103487390944

2

دلاری سپهر (نزد بانک صادرات شعبه 1003 عسلویه)

0103487335019

3

ریالی سیبا (نزد بانک ملی شعبه بندر و کشتیرانی بوشهر)

0107671012002