سازمان بنادر و دریانوردی/امور مالی/تعرفه ها/تعرفه های حقوق ، عوارض و هزینه های بندری

تعرفه های حقوق ، عوارض و هزینه های بندری

ابلاغ مصوبه 1547 مورخه 18/4/1387
تعرفه های حقوق ، عوارض و هزینه های بندری مترتب با بر کشتیهای تجاری (غیر نفتی) در بنادر جنوبی کشور


تعرفه حقوق ، عوارض و هزینه های بندری بر کشتیهای کانتینری ، رو-رو و غیر کانتینری / غیر نفتی در بنادر جنوبی و کشتیهای غیر نفتی وارده به بنادر و اسکله هایی که کاملاً با سرمایه گذاری بخش خصوصی در سواحل جنوبی احداث گردیده یا خواهد شد
و اسکله های اختصاصی بنادر آزاد قشم و کیش


واحد : هر تن G.R.T

ردیف

عنوان تعرفه

کشتیهای غیر کانتینری/غیر نفتی،کشتیهای کانتینری و رو-رو با ظرفیت کمتر از G.R.T 30000

کشتیهای کانتینری و رو-رو با ظرفیت مساوی و یا بیشتر از G.R.T 30000

1

حقوق بندری

حق ورود به دهانه بندر

C/G.R.T 6/0

C/G.R.T 3/0

حق ورود به بندر

C/G.R.T 6/0

C/G.R.T 3/0

حق تخلیه و بارگیری

در اسکله

هر تن کالا 2 سنت

هر تن کالا 1 سنت

در لنگرگاه

هر تن کالا 1 سنت

هر تن کالا 3/0 سنت

2

عوارض فانوس دریایی

C/G.R.T 3

C/G.R.T 2

3

هزینه راهنمایی در یک رفت و برگشت

C/G.R.T 6

C/G.R.T 3

4

هزینه جمع آوری زباله در اسکله

C/G.R.T 2

C/G.R.T 6/0

5

هزینه لایروبی

C/G.R.T 4

C/G.R.T 2

6

هزینه توقف کنار اسکله

هر نرم تخلیه C/G.R.T 5/1

هر نرم تخلیه C/G.R.T 5/1

7

هزینه یدک کش

C/G.R.T 12

C/G.R.T 11

8

اضافه کاری : تعرفه حق تخلیه و بارگیری و هزینه راهنمایی در ساعتهای غیر اداری به میزان 10% و در شب و روزهای تعطیل پنجشنبه و جمعه به میزان 20% افزایش خواهد داشت .


جدول تعرفه های حقوق ، عوارض و هزینه های بندری بر کشتی حامل میعانات گازی در بنادر خدماتی پارس و ویژه پتروشیمی پارس جنوبی (عسلویه)واحد: سنت دلار آمریکا

ردیف

عنوان

تعرفه

1

حق ورود به دهانه بندر

C/G.R.T 6/0

2

حق ورود به بندر

C/G.R.T 6/0

3

حق تخلیه و بارگیری در اسکله

هر تن کالا 2 سنت

4

عوارض فانوس دریایی

C/G.R.T 3

5

هزینه راهنما در یک رفت و برگشت

C/G.R.T 25

6

هزینه جمع آوری زباله

C/G.R.T 2

7

هزینه یدک کش

C/G.R.T 22

توضیح : هیچ گونه تخفیفی بر تعرفه های فوق اعمال نمی شود


جدول تعرفه های حقوق ، عوارض و هزینه های بندری بر کشتیهای حامل میعانات گازی در SBM و SPMهای کلیه بنادر جنوبی کشور


واحد: سنت دلار آمریکا

ردیف

عنوان

تعرفه

1

حق ورود به دهانه بندر

C/G.R.T 6/0

2

حق ورود به بندر

C/G.R.T 6/0

3

حق تخلیه و بارگیری در SBM یا SPM

هر تن کالا 1 سنت

4

عوارض فانوس دریایی

C/G.R.T 3

5

هزینه راهنما در یک رفت و برگشت

C/G.R.T 50

6

هزینه جمع آوری زباله

C/G.R.T 4

7

هزینه یدک کش

C/G.R.T 22

توضیح :
1- هیچگونه تخفیفی بر تعرفه های فوق اعمال نمی شود
2- تعرفه فوق برای کشتیهایی که در بنادر جنوبی از طریق SBM و SPM عملیات تخلیه و بارگیری را انجام می دهند اعمال می گردد .تعرفه هزینه یدک کشی برای عملیات راهنمایی شناورهای نفتی (ایرانی و خارجی) در بنادر جنوبی و کلیه شناورها در بنادر شمالی , در یک عمل بستن و باز کردن کشتی

ردیف

عنوان تعرفه

عنوان تعرفه

1

حقوق بندری

حق ورود به دهانه بندر

C/G.R.T 06/0

حق ورود به بندر

C/G.R.T 06/0

حق تخلیه و بارگیری

در اسکله

هر تن کالا 20/0 سنت

در لنگرگاه

هر تن کالا 10/0 سنت

2

عوارض فانوس دریایی

C/G.R.T 30/0

3

هزینه راهنمایی در یک رفت و برگشت

C/G.R.T 60/0

4

هزینه جمع آوری زباله در اسکله

C/G.R.T 20/0

5

هزینه لایروبی

C/G.R.T 40/0

6

هزینه توقف کنار اسکله

C/G.R.T 15/0

7

هزینه یدک کش

C/G.R.T 5/1

ردیف

عنوان

تعرفه

1

تا 1500

300 دلار

2

از 1501 تا 5000

800 دلار

3

از 5001  تا 10000

1500 دلار

4

از 10001 تا 15000

2200 دلار

5

از 150001 تا 20000

2900 دلار

6

از 20001 تا 25000

3600 دلار

7

از 25001 به بالا

4500 دلار

تعرفه حقوق ، عوارض و هزینه های بندری بر کشتیها (شناورهای) که با پرچم ایران به صورت ( LOCAL) فیدری در بنادر جمهوری اسلامی ایران به امر ترانشیت کالای کانتینری و غیر کانتینری از ایران به سایر بنادر منطقه مبادرت می ورزند متعلق به شرکتهای کشتیرانی ایران ، همچنین کشتیهای مسافری ، بار و مسافر ایرانی و خارجی با انجام سفرهای داخلی و بین المللی ، بارج و یدک کش های ایرانی حامل وسائط نقلیه ، کلیه شناور های ایرانی زیر GRT 1500 وارده به اسکله های اختصاصی که بین جزایر ایرانی تردد می نمایند و همچنین کلیه شناورهایی که با پرچم ایران بین بنادر و جزایر داخل کشور تردد داشته و مبادرت به حمل کالا به صورت کاپوتاژ می نمایند .

توضیح :
تعرفه کلیه کشتیهای فیدری غیر ایرانی با لحاظ نمودن شرایط زیر نیز بر اساس جدول فوق می باشد :
1- حمل کانتینر ترانشیتی از مبداء بندر شهید رجایی به بنادر منطقه و بنادر جنوبی کشور
2- حمل کانتینر ترانشیتی از بنادر منطقه و بنادر جنوبی کشور به بندر شهید رجایی جهت بارگیری به کشتیهای لاینر
صورتحسابهای صادره جهت شناور حداقل به میزان 100،000 ریال صادر خواهد شد و در صورتیکه مبلغ قابل پرداخت کمتر از 100،000 ریال باشد همان 100،000 ریال محاسبه خواهد شد .