اجاره بلند مدت پایانه کانتینری شماره دو بندر شهید رجایی

مزایده

1

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

به نام خدا
سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران
پیش آگهی برگزاری مزایده
موضوع: اجاره بلند مدت پایانه کانتینری شماره دو بندر شهید رجایی
سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد پایانه کانتینری شماره دو بندر شهید رجایی، واقع در استان هرمزگان را در راستای ارتقای سطح کارآمدی و خدمات رسانی، افزایش حجم مبادله کالا و کانتینر برای کسب سهم موثر و پایدار از بازار داخلی، منطقه ای و بین المللی، در چارچوب قرارداد اجاره با شرایط ذیل به مزایده بگذارد.
1- مدت قرارداد حداکثر ده سال بوده و اجاره بها در قالب اجاره بهای ثابت و متغیر خواهد بود.
2- اموال و تجهیزات موجود در پایانه در مالکیت سازمان بنادر و دریانوردی باقی خواهد ماند. شرکت مکلف به تامین تجهیزات تکمیلی می باشد.
شرکت برگزیده در این مزایده از میان شرکت های توانمند داخلی/خارجی انتخاب می گردد. شرکت برگزیده بایستی از تجربه کافی در اداره پایانه های کانتینری در سطح استاندارد های بین المللی، متناسب با ویژگی ها و نیازهای بندرشهید رجایی برخوردار باشد. جزئیات و شرایط قراردادی به همراه شاخص های ارزیابی صلاحیت شرکت ها و معیارهای فنی و مالی برای انتخاب شرکت برگزیده، از طریق فراخوان ارزیابی کیفی در آینده نزدیک اعلام می گردد.
سازمان بنادر و دریانوردی برای راهبری بندر شهیدرجایی و پایانه های کانتینری آن، همواره بر خدمات رسانی عمومی و غیر انحصاری به همه مشتریان اعم از خطوط و شرکتهای کشتیرانی، صاحبان کالا، شرکت های حمل و نقل بین المللی و فورواردرهای داخلی و خارجی تاکید می نماید؛ بنابراین اسناد ارسالی از سوی شرکت هایی که موضوع و حوزه فعالیت اصلی ایشان موجب انحصار در خدمت رسانی و اثرات کاهنده بر ترافیک کانتینری بندر داشته باشد، با ملاحظات سازمان بنادر و دریانوردی مورد بررسی قرار می گیرد.
مزایده به صورت دو مرحله ای برگزار می شود. در مرحله اول مزایده که در آینده نزدیک آگهی عمومی آن منتشر خواهد گردید اطلاعات فنی و مالی شرکت ها دریافت و بر اساس معیارهای ارزیابی مد نظر این سازمان ، فهرست کوتاهی از شرکتهای واجد صلاحیت تهیه و برای ارائه پیشنهادهای فنی و مالی به مزایده دعوت خواهند شد. در نهایت قرارداد با شرکتی که مناسب ترین پیشنهاد را به سازمان ارائه کند، منعقد خواهد شد.
تشریفات برگزاری مزایده فوق الذکر نیمه نخست آذر ماه آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر در آینده نزدیک در درگاه سازمان بنادر و دریانوردی به نشانی www.pmo.ir و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir درج خواهد گردید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

اجاره بلند مدت پایانه کانتینری شماره دو بندر شهید رجایی

مزایده

1

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

منقضی شده

استان: , شهر:
درگاه سازمان بنادر و دریانوردی به نشانی www.pmo.ir و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir

اطلاعات تکمیلی


فرهیختگان

۲۲ آبان ۱۳۹۵

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


سازمان بنادر و دریانوردی

0 تومان

به نام خدا
سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران
پیش آگهی برگزاری مزایده
موضوع: اجاره بلند مدت پایانه کانتینری شماره دو بندر شهید رجایی
سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد پایانه کانتینری شماره دو بندر شهید رجایی، واقع در استان هرمزگان را در راستای ارتقای سطح کارآمدی و خدمات رسانی، افزایش حجم مبادله کالا و کانتینر برای کسب سهم موثر و پایدار از بازار داخلی، منطقه ای و بین المللی، در چارچوب قرارداد اجاره با شرایط ذیل به مزایده بگذارد.
1- مدت قرارداد حداکثر ده سال بوده و اجاره بها در قالب اجاره بهای ثابت و متغیر خواهد بود.
2- اموال و تجهیزات موجود در پایانه در مالکیت سازمان بنادر و دریانوردی باقی خواهد ماند. شرکت مکلف به تامین تجهیزات تکمیلی می باشد.
شرکت برگزیده در این مزایده از میان شرکت های توانمند داخلی/خارجی انتخاب می گردد. شرکت برگزیده بایستی از تجربه کافی در اداره پایانه های کانتینری در سطح استاندارد های بین المللی، متناسب با ویژگی ها و نیازهای بندرشهید رجایی برخوردار باشد. جزئیات و شرایط قراردادی به همراه شاخص های ارزیابی صلاحیت شرکت ها و معیارهای فنی و مالی برای انتخاب شرکت برگزیده، از طریق فراخوان ارزیابی کیفی در آینده نزدیک اعلام می گردد.
سازمان بنادر و دریانوردی برای راهبری بندر شهیدرجایی و پایانه های کانتینری آن، همواره بر خدمات رسانی عمومی و غیر انحصاری به همه مشتریان اعم از خطوط و شرکتهای کشتیرانی، صاحبان کالا، شرکت های حمل و نقل بین المللی و فورواردرهای داخلی و خارجی تاکید می نماید؛ بنابراین اسناد ارسالی از سوی شرکت هایی که موضوع و حوزه فعالیت اصلی ایشان موجب انحصار در خدمت رسانی و اثرات کاهنده بر ترافیک کانتینری بندر داشته باشد، با ملاحظات سازمان بنادر و دریانوردی مورد بررسی قرار می گیرد.
مزایده به صورت دو مرحله ای برگزار می شود. در مرحله اول مزایده که در آینده نزدیک آگهی عمومی آن منتشر خواهد گردید اطلاعات فنی و مالی شرکت ها دریافت و بر اساس معیارهای ارزیابی مد نظر این سازمان ، فهرست کوتاهی از شرکتهای واجد صلاحیت تهیه و برای ارائه پیشنهادهای فنی و مالی به مزایده دعوت خواهند شد. در نهایت قرارداد با شرکتی که مناسب ترین پیشنهاد را به سازمان ارائه کند، منعقد خواهد شد.
تشریفات برگزاری مزایده فوق الذکر نیمه نخست آذر ماه آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر در آینده نزدیک در درگاه سازمان بنادر و دریانوردی به نشانی www.pmo.ir و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir درج خواهد گردید.

اطلاعات اسناد