فروش ده دستگاه خودرو اسقاط ومازاد بر نیاز

مزایده

95/12

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

فروش ده دستگاه خودرو اسقاط ومازاد بر نیاز

فروش ده دستگاه خودرو اسقاط ومازاد بر نیاز 

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

فروش ده دستگاه خودرو اسقاط ومازاد بر نیاز

مزایده

95/12

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

جاری

استان: مازندران, شهر: بهشهر
دبیرخانه مرکزی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد

اطلاعات تکمیلی


ریال

بین المللی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


واحد حقوقی بندر امیرآباد

01134623002

01134623006

0 تومان

فروش ده دستگاه خودرو اسقاط ومازاد بر نیاز

فروش ده دستگاه خودرو اسقاط ومازاد بر نیاز 
اطلاعات اسناد