خرید خدمات مشاوره فنی تجهیزات خشکی مجتمع بندری شهید رجایی

فراخوان

20/95 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

فراخوان خدمات مشاوره فنی تجهیزات خشکی مجتمع بندری شهید رجایی

1

نام سازمان برگزار کننده فراخوان مشاور : اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

2

شرح مختصر موضوع فراخوان مشاور (دو مرحله ای) :

      اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در نظر دارد ارائه خدمات مشاوره فنی در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات خشکی و نظارت عالیه و کارگاهی بر نحوه اجرای نگهداری، تعمیرات، راهبری، بهره برداری، مهندسی خرید و پشتیبانی قطعات و تجهیزات خشکی مجتمع بندری شهید رجایی را از طریق مشاور حائز شرایط به انجام برساند. لذا از کلیه شرکت های مشاور دارای صلاحیت برای اخذ استعلام ارزیابی مشاوران دعوت به عمل می آید. 

معیارهای ارزیابی کیفی :

ردیف

معیارهای ارزیابی

ضریب وزنی

1

سوابق اجرایی و قراردادی مشابه در 5 سال گذشته

30

2

حسن سابقه در کارهای قبلی

20

3

توان برنامه ریزی و ارائه طرح یا پیشنهاد

20

4

توان مالی

30

جمع

100

توضیح : حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول 60  امتیاز می باشد.

-    شرایط اختصاصی :

1-    داشتن حداقل پایه 3 تخصص صنایع فلزات اساسی (نورد، ذوب و ریخته گری) و ماشین سازی از گروه صنعت یا پایه 3 تخصص بازرسی فنی از گروه تخصص های مشترک

  

3

مهلت دریافت اسناد ارزیابی : از تاریخ 95/10/15 لغایت 95/10/26 به مدت 12 روز

4

نحوه خرید اسناد ارزیابی به دو روش می باشد :

الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و دریانوردی به مبلغ 000ر300 ریال.

ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir  به صورت رایگان.

5

محل خرید حضوری اسناد ارزیابی:

بندرعباس ، بندر شهید رجایی ، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ، طبقه سوم ، اداره امور حقوقی و قراردادها – تلفن تماس : 32123178 – 32123522- 076                  دورنگار: 32123221-076

6

مهلت و محل تحویل استعلام:

تا پایان وقت اداری ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 95/11/06 ساختمان مرکزی اداره کل طبقه همکف – دبیرخانه مرکزی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

7

مهلت ارزیابی استعلام ها :

دو هفته کاری از زمان تحویل اسناد ارزیابی کیفی

 

8

اسناد ارزیابی کیفی :

 

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید خدمات مشاوره فنی تجهیزات خشکی مجتمع بندری شهید رجایی

فراخوان

20/95 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

300,000 ریال

۱۵ دی ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

۲۶ دی ۱۳۹۵ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
نحوه خرید اسناد ارزیابی به دو روش می باشد : الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و دریانوردی به مبلغ 000ر300 ریال. ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان. تلفن تماس : 32123178 – 32123522- 076 دورنگار: 32123221-076

اطلاعات تکمیلی


۶ بهمن ۱۳۹۵ ۱۵:۰۰

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۹ بهمن ۱۳۹۵ ۱۰:۰۰

عصر ایرانیان

۱۵ دی ۱۳۹۵

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


پروین عبدالهی

07632123407

07632123221

0 تومان

فراخوان خدمات مشاوره فنی تجهیزات خشکی مجتمع بندری شهید رجایی

1

نام سازمان برگزار کننده فراخوان مشاور : اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

2

شرح مختصر موضوع فراخوان مشاور (دو مرحله ای) :

      اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در نظر دارد ارائه خدمات مشاوره فنی در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات خشکی و نظارت عالیه و کارگاهی بر نحوه اجرای نگهداری، تعمیرات، راهبری، بهره برداری، مهندسی خرید و پشتیبانی قطعات و تجهیزات خشکی مجتمع بندری شهید رجایی را از طریق مشاور حائز شرایط به انجام برساند. لذا از کلیه شرکت های مشاور دارای صلاحیت برای اخذ استعلام ارزیابی مشاوران دعوت به عمل می آید. 

معیارهای ارزیابی کیفی :

ردیف

معیارهای ارزیابی

ضریب وزنی

1

سوابق اجرایی و قراردادی مشابه در 5 سال گذشته

30

2

حسن سابقه در کارهای قبلی

20

3

توان برنامه ریزی و ارائه طرح یا پیشنهاد

20

4

توان مالی

30

جمع

100

توضیح : حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول 60  امتیاز می باشد.

-    شرایط اختصاصی :

1-    داشتن حداقل پایه 3 تخصص صنایع فلزات اساسی (نورد، ذوب و ریخته گری) و ماشین سازی از گروه صنعت یا پایه 3 تخصص بازرسی فنی از گروه تخصص های مشترک

  

3

مهلت دریافت اسناد ارزیابی : از تاریخ 95/10/15 لغایت 95/10/26 به مدت 12 روز

4

نحوه خرید اسناد ارزیابی به دو روش می باشد :

الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و دریانوردی به مبلغ 000ر300 ریال.

ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir  به صورت رایگان.

5

محل خرید حضوری اسناد ارزیابی:

بندرعباس ، بندر شهید رجایی ، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ، طبقه سوم ، اداره امور حقوقی و قراردادها – تلفن تماس : 32123178 – 32123522- 076                  دورنگار: 32123221-076

6

مهلت و محل تحویل استعلام:

تا پایان وقت اداری ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 95/11/06 ساختمان مرکزی اداره کل طبقه همکف – دبیرخانه مرکزی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

7

مهلت ارزیابی استعلام ها :

دو هفته کاری از زمان تحویل اسناد ارزیابی کیفی

 

8

اسناد ارزیابی کیفی :

 

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.