اجرای مرحله دوم احداث تأسیسات زیربنایی بندر خلیج فارس

مناقصه

15/عمران95

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

اجرای مرحله دوم احداث تأسیسات زیربنایی بندر خلیج فارس

((آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای))
مناقصه شماره : 15/عمران/95
موضوع مناقصه : اجرای مرحله دوم احداث تأسیسات زیربنایی بندر خلیج فارس
- محل، مهلت و نحوه دریافت اسناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 7 روز (به جزء روزهای تعطیل)با مراجعه به آدرس بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجایی –  اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی و ارائه : 1- معرفی نامه 2-  اصل فیش واریز وجه به
حساب شماره2196455410005  نزد بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351  به مبلغ 000ر000ر3 (سه میلیون)  ریال امکان پذیراست. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دریافت اسناد ازسایت  www.shahidrajaeeport.pmo.ir و http:/ites.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.
- مهلت تحویل اسناد مناقصه : از آخرین روز فروش اسناد به مدت 10 روز (به جزء روزهای تعطیل)
- محل تحویل پاکات اسناد مناقصه : بندرعباس- اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بندر
 شهید رجایی- دبیرخانه مرکزی
- سپرده شرکت در مناقصه: مناقصه گران می بایست ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات یا اصل فیش واریز وجه به حساب شماره 2196455407008 نزد بانک صادرات  شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351 به مبلغ 698ر819ر189ر5 (پنج میلیارد و صد و هشتاد و نه میلیون و هشتصدو نوزده هزار و ششصد و نود و هشت) ریال  ارائه نمایند.
- آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس- مجتمع بندری شهید رجایی – اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی -  تلفن: 07632123606
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
- برآورد اولیه مناقصه :  854ر984ر490ر199(صد و نود و نه میلیارد و چهارصد و نود میلیون و نهصد و هشتاد و چهار هزار و هشتصدوپنجاه و چهار ) ریال
-   مدت اجرای کار: 18 ماه
شرایط اختصاصی :
1- دارا بودن گواهینامه حداقل پایه 3 راه و ترابری 
2- اعلام وجود ظرفیت کاری آزاد براساس تعداد کارهای در دست انجام و ظرفیت مجاز براساس
سایت http://sajar.mporg.ir  و تکمیل فرم خود اظهاری شرکت
3- داشتن کارخانه آسفالت
4- کسب حداقل 70 امتیاز ارزیابی کیفی طبق معیارهای ارزیابی کیفی

                             
روابط عمومیاجرای مرحله دوم احداث تأسیسات زیربنایی بندر خلیج فارس2

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

اجرای مرحله دوم احداث تأسیسات زیربنایی بندر خلیج فارس

مناقصه

15/عمران95

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

3,000,000 ریال

۵ بهمن ۱۳۹۵ ۱۵:۰۰

۵ بهمن ۱۳۹۵ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجایی – اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی و ارائه : 1- معرفی نامه 2- اصل فیش واریز وجه به حساب شماره2196455410005 نزد بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351 به مبلغ 000ر000ر3 (سه میلیون) ریال امکان پذیراست. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دریافت اسناد ازسایت www.shahidrajaeeport.pmo.ir و http:/ites.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۱۷ بهمن ۱۳۹۵ ۱۵:۰۰

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ۰۹:۰۰

روزنامه تفاهم

۲۹ دی ۱۳۹۵

ریال

199,490,984,854 ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اجرای مرحله دوم احداث تأسیسات زیربنایی بندر خلیج فارس

((آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای))
مناقصه شماره : 15/عمران/95
موضوع مناقصه : اجرای مرحله دوم احداث تأسیسات زیربنایی بندر خلیج فارس
- محل، مهلت و نحوه دریافت اسناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 7 روز (به جزء روزهای تعطیل)با مراجعه به آدرس بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجایی –  اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی و ارائه : 1- معرفی نامه 2-  اصل فیش واریز وجه به
حساب شماره2196455410005  نزد بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351  به مبلغ 000ر000ر3 (سه میلیون)  ریال امکان پذیراست. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دریافت اسناد ازسایت  www.shahidrajaeeport.pmo.ir و http:/ites.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.
- مهلت تحویل اسناد مناقصه : از آخرین روز فروش اسناد به مدت 10 روز (به جزء روزهای تعطیل)
- محل تحویل پاکات اسناد مناقصه : بندرعباس- اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بندر
 شهید رجایی- دبیرخانه مرکزی
- سپرده شرکت در مناقصه: مناقصه گران می بایست ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات یا اصل فیش واریز وجه به حساب شماره 2196455407008 نزد بانک صادرات  شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351 به مبلغ 698ر819ر189ر5 (پنج میلیارد و صد و هشتاد و نه میلیون و هشتصدو نوزده هزار و ششصد و نود و هشت) ریال  ارائه نمایند.
- آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس- مجتمع بندری شهید رجایی – اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی -  تلفن: 07632123606
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
- برآورد اولیه مناقصه :  854ر984ر490ر199(صد و نود و نه میلیارد و چهارصد و نود میلیون و نهصد و هشتاد و چهار هزار و هشتصدوپنجاه و چهار ) ریال
-   مدت اجرای کار: 18 ماه
شرایط اختصاصی :
1- دارا بودن گواهینامه حداقل پایه 3 راه و ترابری 
2- اعلام وجود ظرفیت کاری آزاد براساس تعداد کارهای در دست انجام و ظرفیت مجاز براساس
سایت http://sajar.mporg.ir  و تکمیل فرم خود اظهاری شرکت
3- داشتن کارخانه آسفالت
4- کسب حداقل 70 امتیاز ارزیابی کیفی طبق معیارهای ارزیابی کیفی

                             
روابط عمومیاجرای مرحله دوم احداث تأسیسات زیربنایی بندر خلیج فارس2

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.