پروژه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور بندر شهید حقانی

مناقصه

95/7

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

پروژه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور بندر شهید حقانی

آگهی  مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 
اداره بنادر و دریانـــوردی شهید باهنــر در نظر دارد  پروژه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور بندر شهید حقانی  را با بــرگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای  ، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .
1-موضوع مناقصه :  پروژه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور بندر شهید حقانی  
2-مدت اجرای کار : 3 ماه شمسی 
3-محل ، مهلت و نحوه دریافت اسناد : از تاریخ درج آخرین نوبت آگهی تا پایان وقت اداری روز  پنج شنبه مورخ 95/11/14با مراجعه به آدرس ذیل و ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریز  وجه به مبلغ 1.000.000 ریال به حساب  شماره 2196455430004 نزد بانک صادرات ایران دریافت اسناد و پاکات ( الف ، ب ، ج و ارزیابی کیفی ) ، امکان پذیر است . وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود . ضمناً امکان مشاهده اسناد از سایت (( http://iets.mporg.ir )) فراهم می باشد ، لکن دریافت اسناد الزاماً به صورت حضوری می باشد. 
4-محل، مهلت تسلیم و زمان بازگشایی پاکات مناقصه : مناقصه گران باید پاکات سوابق و مستندات خود را تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 95/11/28به دبیرخانه واحد فنی و مهندسی دستگاه مناقصه گزار به آدرس ذیل تسلیم و رسید دریافت نمایند و زمان بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 95/11/30می باشد.
5-آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس- بلوار پاسداران – جنب میدان قائم – اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنــر – واحد فنی و مهندسی - آدرس سایت : ((http://bahonarport.pmo.ir)) تلفاکس 33513229-076 
6- میزان سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ 300.000.000ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجــــه مذکور به حساب سپرده بندر تحت شماره 2196455430004 نزد بانک صادرات شعبه 103 بندرعباس.
7- شرایط اختصاصی : 
الف-  دارا بودن رتبه 5 نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تبصره 1: ارائه گواهی صلاحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
توضیحات : 
الف: هزینه درج آگهی فراخوان بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .
ب: سایر شرایط بر اساس معیارهای مندرج در اسناد مناقصه خواهد بود.
                                                                                                                     اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر

 

 

                                                          

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

پروژه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور بندر شهید حقانی

مناقصه

95/7

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

جاری

1,000,000 ریال

۱۴ بهمن ۱۳۹۵ ۰۸:۴۶

۱۴ بهمن ۱۳۹۵ ۰۸:۴۶

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
بندرعباس- بلوار پاسداران – جنب میدان قائم – اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنــر – واحد فنی و مهندسی

اطلاعات تکمیلی


۲۸ بهمن ۱۳۹۵ ۰۸:۴۳

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۸:۴۳

۳۰ اسفند ۱۳۹۵ ۰۸:۴۳

روزنامه اطلاعات

۷ بهمن ۱۳۹۵

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

پروژه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور بندر شهید حقانی

آگهی  مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 
اداره بنادر و دریانـــوردی شهید باهنــر در نظر دارد  پروژه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور بندر شهید حقانی  را با بــرگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای  ، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .
1-موضوع مناقصه :  پروژه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور بندر شهید حقانی  
2-مدت اجرای کار : 3 ماه شمسی 
3-محل ، مهلت و نحوه دریافت اسناد : از تاریخ درج آخرین نوبت آگهی تا پایان وقت اداری روز  پنج شنبه مورخ 95/11/14با مراجعه به آدرس ذیل و ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریز  وجه به مبلغ 1.000.000 ریال به حساب  شماره 2196455430004 نزد بانک صادرات ایران دریافت اسناد و پاکات ( الف ، ب ، ج و ارزیابی کیفی ) ، امکان پذیر است . وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود . ضمناً امکان مشاهده اسناد از سایت (( http://iets.mporg.ir )) فراهم می باشد ، لکن دریافت اسناد الزاماً به صورت حضوری می باشد. 
4-محل، مهلت تسلیم و زمان بازگشایی پاکات مناقصه : مناقصه گران باید پاکات سوابق و مستندات خود را تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 95/11/28به دبیرخانه واحد فنی و مهندسی دستگاه مناقصه گزار به آدرس ذیل تسلیم و رسید دریافت نمایند و زمان بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 95/11/30می باشد.
5-آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس- بلوار پاسداران – جنب میدان قائم – اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنــر – واحد فنی و مهندسی - آدرس سایت : ((http://bahonarport.pmo.ir)) تلفاکس 33513229-076 
6- میزان سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ 300.000.000ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجــــه مذکور به حساب سپرده بندر تحت شماره 2196455430004 نزد بانک صادرات شعبه 103 بندرعباس.
7- شرایط اختصاصی : 
الف-  دارا بودن رتبه 5 نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تبصره 1: ارائه گواهی صلاحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
توضیحات : 
الف: هزینه درج آگهی فراخوان بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .
ب: سایر شرایط بر اساس معیارهای مندرج در اسناد مناقصه خواهد بود.
                                                                                                                     اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر

 

 

                                                          
اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.