روسازی مسیر دسترسی به سایت های VTS، لارک ، قشم (هلر ، لافت ، بصیرا)

مناقصه

2/عمران96

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

روسازی مسیر دسترسی به سایت های VTS، لارک ، قشم (هلر ، لافت ، بصیرا)


((آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای))
مناقصه شماره : 2/عمران/96
موضوع مناقصه : روسازی مسیر دسترسی به سایت های VTS، لارک ، قشم (هلر ، لافت ، بصیرا)
- محل، مهلت و نحوه دریافت اسناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10روز (به جزء روزهای تعطیل)با مراجعه به آدرس بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجایی –  اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی و ارائه : 1- معرفی نامه 2-  اصل فیش واریز وجه به
حساب شماره2196455408006  نزد بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351  به مبلغ 000ر000ر2 (دو میلیون)  ریال امکان پذیراست. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دریافت اسناد ازسایت  www.shahidrajaeeport.pmo.ir و http:/ites.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.
- مهلت تحویل اسناد مناقصه : از آخرین روز فروش اسناد به مدت 10 روز (به جزء روزهای تعطیل)
- محل تحویل پاکات اسناد مناقصه : بندرعباس- اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بندر
 شهید رجایی- دبیرخانه مرکزی
- سپرده شرکت در مناقصه: مناقصه گران می بایست ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات یا اصل فیش واریز وجه به حساب شماره 2196455407008 نزد بانک صادرات  شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351 به مبلغ 117ر604ر747 (هفتصد و چهل و هفت میلیون و ششصد و چهار هزار و صد و هفده) ریال  ارائه نمایند.
- شماره اقتصادی کارفرما : 7986- 1957- 4113
- شناسه ملی : 14000180614
- شماره شبا : 400190000002196455407008 IR
- آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس- مجتمع بندری شهید رجایی – اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی -  تلفن: 07632123606
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
- برآورد اولیه مناقصه :  349ر082ر952ر14(چهارده میلیارد و نهصد و پنجاه و دو میلیون و هشتاد و دو هزارو سیصد و چهل و نه) ریال
-   مدت اجرای کار: 18ماه
شرایط اختصاصی :
1- دارا بودن رتبه بندی حداقل پایه 5 راه و ترابری
2- اعلام وجود ظرفیت کاری آزاد براساس تعداد کارهای در دست انجام و ظرفیت مجاز براساس
سایت http://sajar.mporg.ir  و تکمیل فرم خود اظهاری شرکت
3- مناقصه گران موظف به بازدید از موقعیت پروژه می باشند.
4- داشتن حداقل یک کار مشابه در زمینه راهسازی با برآورد معادل در 5 سال گذشته
                             
روابط عمومی

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

روسازی مسیر دسترسی به سایت های VTS، لارک ، قشم (هلر ، لافت ، بصیرا)

مناقصه

2/عمران96

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

2,000,000 ریال

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۱:۰۰

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۱:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجایی – اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی و ارائه : 1- معرفی نامه 2- اصل فیش واریز وجه به حساب شماره2196455408006 نزد بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351 به مبلغ 000ر000ر2 (دو میلیون) ریال امکان پذیراست. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دریافت اسناد ازسایت www.shahidrajaeeport.pmo.ir و http:/ites.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۲۶ اَمرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۱ خرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۰۰

روزنامه اطلاعات

۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

ریال

14,952,082,349 ریال

داخلی

عادی

0 تومان

روسازی مسیر دسترسی به سایت های VTS، لارک ، قشم (هلر ، لافت ، بصیرا)


((آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای))
مناقصه شماره : 2/عمران/96
موضوع مناقصه : روسازی مسیر دسترسی به سایت های VTS، لارک ، قشم (هلر ، لافت ، بصیرا)
- محل، مهلت و نحوه دریافت اسناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10روز (به جزء روزهای تعطیل)با مراجعه به آدرس بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجایی –  اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی و ارائه : 1- معرفی نامه 2-  اصل فیش واریز وجه به
حساب شماره2196455408006  نزد بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351  به مبلغ 000ر000ر2 (دو میلیون)  ریال امکان پذیراست. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دریافت اسناد ازسایت  www.shahidrajaeeport.pmo.ir و http:/ites.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.
- مهلت تحویل اسناد مناقصه : از آخرین روز فروش اسناد به مدت 10 روز (به جزء روزهای تعطیل)
- محل تحویل پاکات اسناد مناقصه : بندرعباس- اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بندر
 شهید رجایی- دبیرخانه مرکزی
- سپرده شرکت در مناقصه: مناقصه گران می بایست ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات یا اصل فیش واریز وجه به حساب شماره 2196455407008 نزد بانک صادرات  شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351 به مبلغ 117ر604ر747 (هفتصد و چهل و هفت میلیون و ششصد و چهار هزار و صد و هفده) ریال  ارائه نمایند.
- شماره اقتصادی کارفرما : 7986- 1957- 4113
- شناسه ملی : 14000180614
- شماره شبا : 400190000002196455407008 IR
- آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس- مجتمع بندری شهید رجایی – اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی -  تلفن: 07632123606
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
- برآورد اولیه مناقصه :  349ر082ر952ر14(چهارده میلیارد و نهصد و پنجاه و دو میلیون و هشتاد و دو هزارو سیصد و چهل و نه) ریال
-   مدت اجرای کار: 18ماه
شرایط اختصاصی :
1- دارا بودن رتبه بندی حداقل پایه 5 راه و ترابری
2- اعلام وجود ظرفیت کاری آزاد براساس تعداد کارهای در دست انجام و ظرفیت مجاز براساس
سایت http://sajar.mporg.ir  و تکمیل فرم خود اظهاری شرکت
3- مناقصه گران موظف به بازدید از موقعیت پروژه می باشند.
4- داشتن حداقل یک کار مشابه در زمینه راهسازی با برآورد معادل در 5 سال گذشته
                             
روابط عمومی
اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.