احداث تقاطع غیر همسطح به اراضی پشتیبانی بندر شهید رجایی (اصلاحیه شماره 3)

مناقصه

22/عمران95

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

احداث تقاطع غیر همسطح به اراضی پشتیبانی بندر شهید رجایی(اصلاحیه شماره 3)

((اصلاحیه شماره (3) آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای))
مناقصه شماره :22/عمران/95
موضوع مناقصه : احداث تقاطع غیر همسطح به اراضی پشتیبانی بندر شهید رجایی
- محل، مهلت و نحوه دریافت اسناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز (به جزء روزهای تعطیل)با مراجعه به آدرس بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجایی –  اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی و ارائه : 1- معرفی نامه 2-  اصل فیش واریز وجه به حساب شماره2196455410005  نزد بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351  به مبلغ 000ر000ر2 (دو میلیون)  ریال امکان پذیراست. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دریافت اسناد ازسایت  www.shahidrajaeeport.pmo.ir و http:/ites.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.
- مهلت تحویل اسناد مناقصه : از آخرین روز فروش اسناد به مدت 10 روز (به جزء روزهای تعطیل)
- محل تحویل پاکات اسناد مناقصه : بندرعباس- اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بندر
 شهید رجایی- دبیرخانه مرکزی
- سپرده شرکت در مناقصه: مناقصه گران می بایست ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات یا اصل فیش واریز وجه به حساب شماره 2196455407008 نزد بانک صادرات  شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351 به مبلغ 186ر141ر115ر6 (شش میلیارد و صد و پانزده میلیون و صد و چهل و یک هزار و صد و هشتاد و شش) ریال ارائه نمایند.
- شماره اقتصادی کارفرما : 7986- 1957- 4113
- شناسه ملی : 14000180614
- شماره شبا : 400190000002196455407008 IR
- آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس- مجتمع بندری شهید رجایی – اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی -  تلفن: 07632123606
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
- برآورد اولیه مناقصه :  313ر059ر757ر239(دویست و سی و نه میلیارد و هفتصد و پنجاه و هفت میلیون و پنجاه و نه هزار و سیصد و سیزده) ریال
-   مدت اجرای کار: 22ماه
شرایط اختصاصی :
1- دارا بودن رتبه بندی حداقل پایه 4 راه و ترابری
2- اعلام وجود ظرفیت کاری آزاد براساس تعداد کارهای در دست انجام و ظرفیت مجاز براساس
سایت http://sajar.mporg.ir  و تکمیل فرم خود اظهاری شرکت
3- کسب حداقل 65 امتیاز ارزیابی کیفی طبق معیارهای ارزیابی کیفی
4- مناقصه گران موظف به بازدید از موقعیت پروژه می باشند.
 تغییر برآورد پیمان براساس فهرست بهاء  سال 96 و اصلاح بخشی از شرایط فنی
 مبلغ تضمین شرکت درمناقصه اصلاح گردیده است .
روابط عمومی

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

احداث تقاطع غیر همسطح به اراضی پشتیبانی بندر شهید رجایی (اصلاحیه شماره 3)

مناقصه

22/عمران95

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

2,000,000 ریال

۳ تیر ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۳ تیر ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجایی – اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی و ارائه : 1- معرفی نامه 2- اصل فیش واریز وجه به حساب شماره2196455410005 نزد بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351 به مبلغ 000ر000ر2 (دو میلیون) ریال امکان پذیراست. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دریافت اسناد ازسایت www.shahidrajaeeport.pmo.ir و http:/ites.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۱۷ تیر ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۱۷ مهر ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۲۰ تیر ۱۳۹۶ ۰۹:۰۰

روزنامه کیهان

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

ریال

239,757,059,313 ریال

داخلی

عادی

0 تومان

احداث تقاطع غیر همسطح به اراضی پشتیبانی بندر شهید رجایی(اصلاحیه شماره 3)

((اصلاحیه شماره (3) آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای))
مناقصه شماره :22/عمران/95
موضوع مناقصه : احداث تقاطع غیر همسطح به اراضی پشتیبانی بندر شهید رجایی
- محل، مهلت و نحوه دریافت اسناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز (به جزء روزهای تعطیل)با مراجعه به آدرس بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجایی –  اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی و ارائه : 1- معرفی نامه 2-  اصل فیش واریز وجه به حساب شماره2196455410005  نزد بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351  به مبلغ 000ر000ر2 (دو میلیون)  ریال امکان پذیراست. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دریافت اسناد ازسایت  www.shahidrajaeeport.pmo.ir و http:/ites.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.
- مهلت تحویل اسناد مناقصه : از آخرین روز فروش اسناد به مدت 10 روز (به جزء روزهای تعطیل)
- محل تحویل پاکات اسناد مناقصه : بندرعباس- اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بندر
 شهید رجایی- دبیرخانه مرکزی
- سپرده شرکت در مناقصه: مناقصه گران می بایست ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات یا اصل فیش واریز وجه به حساب شماره 2196455407008 نزد بانک صادرات  شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351 به مبلغ 186ر141ر115ر6 (شش میلیارد و صد و پانزده میلیون و صد و چهل و یک هزار و صد و هشتاد و شش) ریال ارائه نمایند.
- شماره اقتصادی کارفرما : 7986- 1957- 4113
- شناسه ملی : 14000180614
- شماره شبا : 400190000002196455407008 IR
- آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس- مجتمع بندری شهید رجایی – اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی -  تلفن: 07632123606
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
- برآورد اولیه مناقصه :  313ر059ر757ر239(دویست و سی و نه میلیارد و هفتصد و پنجاه و هفت میلیون و پنجاه و نه هزار و سیصد و سیزده) ریال
-   مدت اجرای کار: 22ماه
شرایط اختصاصی :
1- دارا بودن رتبه بندی حداقل پایه 4 راه و ترابری
2- اعلام وجود ظرفیت کاری آزاد براساس تعداد کارهای در دست انجام و ظرفیت مجاز براساس
سایت http://sajar.mporg.ir  و تکمیل فرم خود اظهاری شرکت
3- کسب حداقل 65 امتیاز ارزیابی کیفی طبق معیارهای ارزیابی کیفی
4- مناقصه گران موظف به بازدید از موقعیت پروژه می باشند.
 تغییر برآورد پیمان براساس فهرست بهاء  سال 96 و اصلاح بخشی از شرایط فنی
 مبلغ تضمین شرکت درمناقصه اصلاح گردیده است .
روابط عمومی
اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.