اجرای عملیات راهبری، تعمیر و نگهداری و امور حفاظت خدمات ترافیک دریایی (V.T.S) به مدت یک سال

مناقصه

10/96 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

مناقصه اجرای عملیات راهبری، تعمیر و نگهداری و امور حفاظت خدمات ترافیک دریایی (V.T.S) به مدت یک سال

1

نام سازمان مناقصه گزار : اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

2

شرح مختصر موضوع مناقصه یک مرحله ای :

اجرای عملیات راهبری، تعمیر و نگهداری و امور حفاظت خدمات ترافیک دریایی (V.T.S) به مدت یک سال، به شرح اسناد مناقصه

شرایط اختصاصی :

1- دارا بودن سوابق کاری مشابه در پنج سال اخیر

2- توانایی مالی و فنی

3- داشتن کد اقتصادی و شناسه ملی

3

مهلت خرید اسناد: مهلت خرید اسناد از تاریخ 96/05/16 لغایت 96/05/25

4

محل خرید حضوری اسناد :

بندرعباس، بندر شهید رجایی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، طبقه سوم، اداره امور حقوقی و قراردادها – تلفن تماس:32122612- 076 و 32123225- 076 فاکس: 32123221-076

5

نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد :

الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و دریانوردی به مبلغ 000ر300 ریال.

ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir  به صورت رایگان.

6

مهلت و محل تحویل اسناد و پیشنهادات :

الف) از تاریخ 96/05/26 لغایت 96/06/04 ساعت 15:00

ب) محل تحویل اسناد : بندرعباس - مجتمع بندری شهید رجایی - ساختمان مرکزی اداره کل - طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

7

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار(تضمین شرکت در مناقصه) : مبلغ 000ر000ر920ر2 ریال واریز وجه نقد به حساب شماره 2196455407008 سپرده اداره کل یا ارائه ضمانتنامه بانکی

8

زمان و محل بازگشایی پاکات :

تاریخ 96/06/06 ساعت 00 : 10 مجتمع بندری شهید رجایی - ساختمان مرکزی - طبقه سوم - دفتر مدیر کل بندر

* ضمناً هزینه انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

9

اسناد مناقصه :  

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

اجرای عملیات راهبری، تعمیر و نگهداری و امور حفاظت خدمات ترافیک دریایی (V.T.S) به مدت یک سال

مناقصه

10/96 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

300,000 ریال

۱۶ اَمرداد ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

۴ شهریور ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد : الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و دریانوردی به مبلغ 000ر300 ریال. ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان. تلفن تماس:32122612- 076 و 32123225- 076 فاکس: 32123221-076

اطلاعات تکمیلی


۴ شهریور ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۶ آذر ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۶ شهریور ۱۳۹۶ ۱۰:۰۰

شهروند

۱۶ اَمرداد ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


پروین عبدالهی

07632123407

07632123221

0 تومان

مناقصه اجرای عملیات راهبری، تعمیر و نگهداری و امور حفاظت خدمات ترافیک دریایی (V.T.S) به مدت یک سال

1

نام سازمان مناقصه گزار : اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

2

شرح مختصر موضوع مناقصه یک مرحله ای :

اجرای عملیات راهبری، تعمیر و نگهداری و امور حفاظت خدمات ترافیک دریایی (V.T.S) به مدت یک سال، به شرح اسناد مناقصه

شرایط اختصاصی :

1- دارا بودن سوابق کاری مشابه در پنج سال اخیر

2- توانایی مالی و فنی

3- داشتن کد اقتصادی و شناسه ملی

3

مهلت خرید اسناد: مهلت خرید اسناد از تاریخ 96/05/16 لغایت 96/05/25

4

محل خرید حضوری اسناد :

بندرعباس، بندر شهید رجایی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، طبقه سوم، اداره امور حقوقی و قراردادها – تلفن تماس:32122612- 076 و 32123225- 076 فاکس: 32123221-076

5

نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد :

الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و دریانوردی به مبلغ 000ر300 ریال.

ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir  به صورت رایگان.

6

مهلت و محل تحویل اسناد و پیشنهادات :

الف) از تاریخ 96/05/26 لغایت 96/06/04 ساعت 15:00

ب) محل تحویل اسناد : بندرعباس - مجتمع بندری شهید رجایی - ساختمان مرکزی اداره کل - طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

7

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار(تضمین شرکت در مناقصه) : مبلغ 000ر000ر920ر2 ریال واریز وجه نقد به حساب شماره 2196455407008 سپرده اداره کل یا ارائه ضمانتنامه بانکی

8

زمان و محل بازگشایی پاکات :

تاریخ 96/06/06 ساعت 00 : 10 مجتمع بندری شهید رجایی - ساختمان مرکزی - طبقه سوم - دفتر مدیر کل بندر

* ضمناً هزینه انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

9

اسناد مناقصه :  

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.