تهیه و تامین تجهیزات رایانه ای(سخت افزار و شبکه) و حمل تا بندرشهید رجایی

مناقصه

11/96 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

مناقصه تهیه و تامین تجهیزات رایانه ای(سخت افزار و شبکه) و حمل تا بندرشهید رجایی

1

نام سازمان مناقصه گزار : اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

2

-    شرح مختصر موضوع مناقصه یک مرحله ای :

تهیه و تامین تجهیزات رایانه ای (سخت افزار و شبکه) و حمل تا بندر شهید رجایی به شرح اسناد مناقصه

شرایط اختصاصی :

1-داشتن یک کار مشابه در زمینه خرید تجهیزات رایانه ای در 5 سال اخیر

2-داشتن کد اقتصادی و شناسه ملی

3-عضویت در شورای عالی انفورماتیک

4-احراز صلاحیت پیشنهاد دهندگان توسط حراست اداره کل

3

مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/05/17 لغایت 96 /05/28  به مدت 12 روز

4

محل خرید حضوری اسناد :

بندرعباس ، بندر شهید رجایی ، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ، طبقه سوم ، اداره امور حقوقی و قراردادها – تلفن تماس:32123245  -076 و  32123178- 076    فاکس:32123221 -076

5

نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد :

الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و دریانوردی به مبلغ 000ر300 ریال.

ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir  به صورت رایگان.

6

مهلت و محل تحویل اسناد و پیشنهادات :

1- مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 96/06/07

2- محل تحویل اسناد : بندرعباس - مجتمع بندری شهید رجایی - ساختمان مرکزی - طبقه همکف – دبیرخانه مرکزی

7

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  450/000/000 ریال وجه نقد واریز به حساب سپرده  شماره 2196455407008 نزد بانک صادرات شعبه بندر شهید رجایی یا ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر که برای سه ماه از تاریخ برگزاری مناقصه اعتبار داشته و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.

8

زمان و محل بازگشایی پاکات :

تاریخ 96/06/08 ساعت 00 : 10 روز چهارشنبه مجتمع بندری شهید رجایی - ساختمان مرکزی - طبقه سوم - دفتر مدیر کل بندر

* ضمناً هزینه انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

* توجه : صفحات 27 و 28 اصلاح و جایگزین گردید.

 

9

اسناد مناقصه :                

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تهیه و تامین تجهیزات رایانه ای(سخت افزار و شبکه) و حمل تا بندرشهید رجایی

مناقصه

11/96 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

300,000 ریال

۱۷ اَمرداد ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
خرید اسناد به دو روش می باشد : الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و دریانوردی به مبلغ 000ر300 ریال که مبلغ واریزی غیر قابل برگشت می باشد. ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان. تلفن تماس : 32123245 -076 و 32123178- 076 فاکس:32123221 -076

اطلاعات تکمیلی


۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۸ آذر ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۸ شهریور ۱۳۹۶ ۱۰:۰۰

صمت

۱۷ اَمرداد ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


پروین عبدالهی

07632123407

07632123221

0 تومان

مناقصه تهیه و تامین تجهیزات رایانه ای(سخت افزار و شبکه) و حمل تا بندرشهید رجایی

1

نام سازمان مناقصه گزار : اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

2

-    شرح مختصر موضوع مناقصه یک مرحله ای :

تهیه و تامین تجهیزات رایانه ای (سخت افزار و شبکه) و حمل تا بندر شهید رجایی به شرح اسناد مناقصه

شرایط اختصاصی :

1-داشتن یک کار مشابه در زمینه خرید تجهیزات رایانه ای در 5 سال اخیر

2-داشتن کد اقتصادی و شناسه ملی

3-عضویت در شورای عالی انفورماتیک

4-احراز صلاحیت پیشنهاد دهندگان توسط حراست اداره کل

3

مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/05/17 لغایت 96 /05/28  به مدت 12 روز

4

محل خرید حضوری اسناد :

بندرعباس ، بندر شهید رجایی ، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ، طبقه سوم ، اداره امور حقوقی و قراردادها – تلفن تماس:32123245  -076 و  32123178- 076    فاکس:32123221 -076

5

نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد :

الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و دریانوردی به مبلغ 000ر300 ریال.

ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir  به صورت رایگان.

6

مهلت و محل تحویل اسناد و پیشنهادات :

1- مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 96/06/07

2- محل تحویل اسناد : بندرعباس - مجتمع بندری شهید رجایی - ساختمان مرکزی - طبقه همکف – دبیرخانه مرکزی

7

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  450/000/000 ریال وجه نقد واریز به حساب سپرده  شماره 2196455407008 نزد بانک صادرات شعبه بندر شهید رجایی یا ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر که برای سه ماه از تاریخ برگزاری مناقصه اعتبار داشته و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.

8

زمان و محل بازگشایی پاکات :

تاریخ 96/06/08 ساعت 00 : 10 روز چهارشنبه مجتمع بندری شهید رجایی - ساختمان مرکزی - طبقه سوم - دفتر مدیر کل بندر

* ضمناً هزینه انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

* توجه : صفحات 27 و 28 اصلاح و جایگزین گردید.

 

9

اسناد مناقصه :                

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.