خرید، حمل، تحویل ونصب 14 عدد پایه چراغ های دریایی بر روی موج شکن های مردمی سواحل جنوب کشور

مناقصه

9/عمران96

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

خرید، حمل، تحویل ونصب 14 عدد پایه چراغ های دریایی بر روی موج شکن های مردمی سواحل جنوب کشور

((آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای))
مناقصه شماره : 9/عمران/96
موضوع مناقصه : خرید، حمل، تحویل ونصب 14 عدد پایه چراغ های دریایی بر روی موج شکن های مردمی سواحل جنوب کشور
- محل، مهلت و نحوه دریافت اسناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز (به جزء روزهای تعطیل)با مراجعه به آدرس بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجایی –  اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی و ارائه : 1- معرفی نامه 2-  اصل فیش واریز وجه به
حساب شماره2196455410005  نزد بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351  به مبلغ 700000 (هفتصد هزار)  ریال امکان پذیراست. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دریافت اسناد ازسایت  www.shahidrajaeeport.pmo.ir و http:/ites.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.
- مهلت تحویل اسناد مناقصه : از آخرین روز فروش اسناد به مدت 10 روز (به جزء روزهای تعطیل)
- محل تحویل پاکات اسناد مناقصه : بندرعباس- اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بندر
 شهید رجایی- دبیرخانه مرکزی
- سپرده شرکت در مناقصه: مناقصه گران می بایست ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات یا اصل فیش واریز وجه به حساب شماره 2196455407008 نزد بانک صادرات  شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351 به مبلغ 928ر828ر384 (سیصد و هشتاد و چهار میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار و نهصد و بیست و هشت) ریال  ارائه نمایند.
- آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس- مجتمع بندری شهید رجایی – اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی -  تلفن: 07632123606
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
- برآورد اولیه مناقصه :  554ر578ر696ر7 (هفت میلیارد و ششصد و نود و شش میلیون و پانصد و هفتاد و هشت هزار و پانصد و پنجاه و چهار) ریال
-   مدت اجرای کار: 14 ماه
شرایط اختصاصی :
1- دارا بودن گواهینامه حداقل پایه 5 ابنیه 
2- اعلام وجود ظرفیت کاری آزاد براساس تعداد کارهای در دست انجام و ظرفیت مجاز براساس
سایت http://sajar.mporg.ir  و تکمیل فرم خود اظهاری شرکت
3- کسب حداقل 60 امتیاز ارزیابی کیفی طبق معیارهای ارزیابی کیفی
4- مناقصه گران موظف به بازدید از موقعیت پروژه می باشند.فروشنده قبل از ارائه پیشنهاد قیمت بایستی نسبت به بازدید از محل شرایط جغرافیایی، اقلیمی واجرایی پروژه بررسی میدانی را به عمل آورده و اطلاع کافی و لازم را به دست آورده باشد و کاملاً  آگاهانه جهت شرکت در مناقصه اقدام نماید. در غیر این صورت هیچگونه ادعایی که بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نماید به هیچ وجه قابل پذیرش نخواهد بود.
5- محل اجرای پروژه شناس – بنجی – کندالو – یک بنی – بحل -  کرتی – شیوء می باشد .                           
روابط عمومی

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید، حمل، تحویل ونصب 14 عدد پایه چراغ های دریایی بر روی موج شکن های مردمی سواحل جنوب کشور

مناقصه

9/عمران96

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

700,000 ریال

۲۹ اَمرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۲۹ اَمرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجایی – اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی و ارائه : 1- معرفی نامه 2- اصل فیش واریز وجه به حساب شماره2196455410005 نزد بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351 به مبلغ 700000 (هفتصد هزار) ریال امکان پذیراست. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دریافت اسناد ازسایت www.shahidrajaeeport.pmo.ir و http:/ites.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۱۱ شهریور ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۱۱ آذر ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ۰۹:۰۰

روزنامه ندای هرمزگان

۱۸ اَمرداد ۱۳۹۶

ریال

7,696,578,554 ریال

داخلی

عادی

0 تومان

خرید، حمل، تحویل ونصب 14 عدد پایه چراغ های دریایی بر روی موج شکن های مردمی سواحل جنوب کشور

((آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای))
مناقصه شماره : 9/عمران/96
موضوع مناقصه : خرید، حمل، تحویل ونصب 14 عدد پایه چراغ های دریایی بر روی موج شکن های مردمی سواحل جنوب کشور
- محل، مهلت و نحوه دریافت اسناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز (به جزء روزهای تعطیل)با مراجعه به آدرس بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجایی –  اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی و ارائه : 1- معرفی نامه 2-  اصل فیش واریز وجه به
حساب شماره2196455410005  نزد بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351  به مبلغ 700000 (هفتصد هزار)  ریال امکان پذیراست. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دریافت اسناد ازسایت  www.shahidrajaeeport.pmo.ir و http:/ites.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.
- مهلت تحویل اسناد مناقصه : از آخرین روز فروش اسناد به مدت 10 روز (به جزء روزهای تعطیل)
- محل تحویل پاکات اسناد مناقصه : بندرعباس- اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بندر
 شهید رجایی- دبیرخانه مرکزی
- سپرده شرکت در مناقصه: مناقصه گران می بایست ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات یا اصل فیش واریز وجه به حساب شماره 2196455407008 نزد بانک صادرات  شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351 به مبلغ 928ر828ر384 (سیصد و هشتاد و چهار میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار و نهصد و بیست و هشت) ریال  ارائه نمایند.
- آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس- مجتمع بندری شهید رجایی – اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی -  تلفن: 07632123606
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
- برآورد اولیه مناقصه :  554ر578ر696ر7 (هفت میلیارد و ششصد و نود و شش میلیون و پانصد و هفتاد و هشت هزار و پانصد و پنجاه و چهار) ریال
-   مدت اجرای کار: 14 ماه
شرایط اختصاصی :
1- دارا بودن گواهینامه حداقل پایه 5 ابنیه 
2- اعلام وجود ظرفیت کاری آزاد براساس تعداد کارهای در دست انجام و ظرفیت مجاز براساس
سایت http://sajar.mporg.ir  و تکمیل فرم خود اظهاری شرکت
3- کسب حداقل 60 امتیاز ارزیابی کیفی طبق معیارهای ارزیابی کیفی
4- مناقصه گران موظف به بازدید از موقعیت پروژه می باشند.فروشنده قبل از ارائه پیشنهاد قیمت بایستی نسبت به بازدید از محل شرایط جغرافیایی، اقلیمی واجرایی پروژه بررسی میدانی را به عمل آورده و اطلاع کافی و لازم را به دست آورده باشد و کاملاً  آگاهانه جهت شرکت در مناقصه اقدام نماید. در غیر این صورت هیچگونه ادعایی که بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نماید به هیچ وجه قابل پذیرش نخواهد بود.
5- محل اجرای پروژه شناس – بنجی – کندالو – یک بنی – بحل -  کرتی – شیوء می باشد .                           
روابط عمومی
اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.