لایروبی کانال دسترسی و احداث دیوار ساحلی بندر چند منظوره هرمز

مناقصه

20/عمران96

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

لایروبی کانال دسترسی و احداث دیوار ساحلی بندر چند منظوره هرمز


((آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای))
مناقصه شماره : 20/عمران/96
موضوع مناقصه : لایروبی کانال دسترسی و احداث دیوار ساحلی بندر چند منظوره هرمز
- محل، مهلت و نحوه دریافت اسناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت7روز (به جزء روزهای تعطیل)با مراجعه به آدرس بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجایی –  اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی و ارائه : 1- معرفی نامه 2-  اصل فیش واریز وجه به
حساب شماره2196455408006  نزد بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351  به مبلغ 000ر000ر2 (دو میلیون)  ریال امکان پذیراست. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دریافت اسناد ازسایت  www.shahidrajaeeport.pmo.ir و http:/ites.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.
- مهلت تحویل اسناد مناقصه : از آخرین روز فروش اسناد به مدت 10 روز (به جزء روزهای تعطیل)
- محل تحویل پاکات اسناد مناقصه : بندرعباس- اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بندر
 شهید رجایی- دبیرخانه مرکزی
- سپرده شرکت در مناقصه: مناقصه گران می بایست ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات یا اصل فیش واریز وجه به حساب شماره 2196455407008 نزد بانک صادرات  شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351 به مبلغ 497ر885ر697ر2(دو میلیارد و ششصد و نود و هفت میلیون و هشتصد و هشتاد و پنج هزار و چهارصد و نود و هفت) ریال  ارائه نمایند.
- شماره اقتصادی کارفرما : 7986- 1957- 4113
- شناسه ملی : 14000180614
- شماره شبا : 400190000002196455407008 IR
- آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس- مجتمع بندری شهید رجایی – اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی -  تلفن: 07632123606
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
- برآورد اولیه مناقصه : 871ر274ر744ر68(شصت و هشت میلیارد و هفتصد و چهل و چهار میلیون و دویست و هفتاد و چهار هزار و هشتصد و هفتاد و یک) ریال
-   مدت اجرای کار:12 ماه
شرایط اختصاصی :
1- کسب حداقل 65 امتیاز ارزیابی کیفی طبق معیارهای ارزیابی کیفی
2- مناقصه گران موظف به بازدید از موقعیت پروژه می باشند و حضور مناقصه گر در جلسه توجیهی در موعد مقرر شده الزامی می باشد .
تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه روز چهارشنبه مورخ 10/8/96 ساعت 9:00 صبح می باشد.
                             
روابط عمومی

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

لایروبی کانال دسترسی و احداث دیوار ساحلی بندر چند منظوره هرمز

مناقصه

20/عمران96

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

2,000,000 ریال

۲۶ مهر ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۲۶ مهر ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجایی – اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی و ارائه : 1- معرفی نامه 2- اصل فیش واریز وجه به حساب شماره2196455408006 نزد بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351 به مبلغ 000ر000ر2 (دو میلیون) ریال امکان پذیراست. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دریافت اسناد ازسایت www.shahidrajaeeport.pmo.ir و http:/ites.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۸ آبان ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۸ بهمن ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۱۰ آبان ۱۳۹۶ ۰۹:۰۰

روزنامه کار و کارگر

۱۸ مهر ۱۳۹۶

ریال

68,744,274,871 ریال

داخلی

عادی

0 تومان

لایروبی کانال دسترسی و احداث دیوار ساحلی بندر چند منظوره هرمز


((آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای))
مناقصه شماره : 20/عمران/96
موضوع مناقصه : لایروبی کانال دسترسی و احداث دیوار ساحلی بندر چند منظوره هرمز
- محل، مهلت و نحوه دریافت اسناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت7روز (به جزء روزهای تعطیل)با مراجعه به آدرس بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجایی –  اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی و ارائه : 1- معرفی نامه 2-  اصل فیش واریز وجه به
حساب شماره2196455408006  نزد بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351  به مبلغ 000ر000ر2 (دو میلیون)  ریال امکان پذیراست. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دریافت اسناد ازسایت  www.shahidrajaeeport.pmo.ir و http:/ites.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.
- مهلت تحویل اسناد مناقصه : از آخرین روز فروش اسناد به مدت 10 روز (به جزء روزهای تعطیل)
- محل تحویل پاکات اسناد مناقصه : بندرعباس- اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بندر
 شهید رجایی- دبیرخانه مرکزی
- سپرده شرکت در مناقصه: مناقصه گران می بایست ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات یا اصل فیش واریز وجه به حساب شماره 2196455407008 نزد بانک صادرات  شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351 به مبلغ 497ر885ر697ر2(دو میلیارد و ششصد و نود و هفت میلیون و هشتصد و هشتاد و پنج هزار و چهارصد و نود و هفت) ریال  ارائه نمایند.
- شماره اقتصادی کارفرما : 7986- 1957- 4113
- شناسه ملی : 14000180614
- شماره شبا : 400190000002196455407008 IR
- آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس- مجتمع بندری شهید رجایی – اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی -  تلفن: 07632123606
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
- برآورد اولیه مناقصه : 871ر274ر744ر68(شصت و هشت میلیارد و هفتصد و چهل و چهار میلیون و دویست و هفتاد و چهار هزار و هشتصد و هفتاد و یک) ریال
-   مدت اجرای کار:12 ماه
شرایط اختصاصی :
1- کسب حداقل 65 امتیاز ارزیابی کیفی طبق معیارهای ارزیابی کیفی
2- مناقصه گران موظف به بازدید از موقعیت پروژه می باشند و حضور مناقصه گر در جلسه توجیهی در موعد مقرر شده الزامی می باشد .
تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه روز چهارشنبه مورخ 10/8/96 ساعت 9:00 صبح می باشد.
                             
روابط عمومی
اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.