خرید متعلقات و انجام رنگ آمیزی سه اصله دکل مخابراتی

مناقصه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

وزارت راه و شهرسازی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

موضوع مناقصه: خرید متعلقات و انجام رنگ آمیزی سه اصله دکل مخابراتی مجتمع بندری بندر لنگه

دستگاه مناقصه گزار: اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

نوع مناقصه: یک مرحله ای

مدت اجرا: 4ماه شمسی

محل اجرای پرو‍ژه: اداره بندر و دریانوردی بندر لنگه

1-مهلت فروش اسناد: از تاریخ 28/10/96 لغایت 5/11/96

2-محل خرید اسناد: بندر لنگه- اداره بنادر و دریانوردی- ساختمان مرکزی- دبیرخانه تلفن: 5-44243281-076 داخلی 2229

3-مهلت و محل دریافت پیشنهاد: مهلت از تاریخ 7/11/96 لغایت 12/11/96 و محل دریافت پیشنهاد بندر لنگه- اداره بنادر و دریانوردی- ساختمان مرکزی- دبیرخانه- تلفن: 5-44243281-076 داخلی 2229

4-مبلغ فروش اسناد مناقصه: 400هزار ریال (چهارصد هزار ریال) قابل پرداخت به حساب درآمد بندر به شماره 2176455411008 بانک ملی

5-میزان سپرده شرکت در مناقصه: 100.000.000  ریال (یکصد میلیون ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا واریز مبلغ فوق به حساب سپرده بندر تحت شماره 96455424002 21 بانک صادرات

6-محل و زمان بازگشایی پاکات: یکشنبه  مورخه 15/11/96-دفتر مدیریت محترم بندر

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

8-شرایط خاص :

v      ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی

v      ارائه مدرک  کار مشابه در خصوص انجام رنگ آمیزی و تعمیرات و نصب دکل های مخابراتی و ارائه تاییدیه های مربوطه و رضایت نامه از کارفرمایان قبلی

v      ارائه گواهی عدم بدهی مالی به سازمان بنادر و دریانوردی

ضمنا دریافت اسناد از طریق سایت مناقصات کشور نیز امکان پذیر می باشد و هر گونه تغییر در تاریخ بازگشایی از طریق سایت بندر لنگه (بخش مناقصه و مزایده) به اطلاع عموم خواهد رسید.

http://lengehport.pmo.ir

http://iets.mporg.ir

.دریافت اسناد

روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید متعلقات و انجام رنگ آمیزی سه اصله دکل مخابراتی

مناقصه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

منقضی شده

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

وزارت راه و شهرسازی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

موضوع مناقصه: خرید متعلقات و انجام رنگ آمیزی سه اصله دکل مخابراتی مجتمع بندری بندر لنگه

دستگاه مناقصه گزار: اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

نوع مناقصه: یک مرحله ای

مدت اجرا: 4ماه شمسی

محل اجرای پرو‍ژه: اداره بندر و دریانوردی بندر لنگه

1-مهلت فروش اسناد: از تاریخ 28/10/96 لغایت 5/11/96

2-محل خرید اسناد: بندر لنگه- اداره بنادر و دریانوردی- ساختمان مرکزی- دبیرخانه تلفن: 5-44243281-076 داخلی 2229

3-مهلت و محل دریافت پیشنهاد: مهلت از تاریخ 7/11/96 لغایت 12/11/96 و محل دریافت پیشنهاد بندر لنگه- اداره بنادر و دریانوردی- ساختمان مرکزی- دبیرخانه- تلفن: 5-44243281-076 داخلی 2229

4-مبلغ فروش اسناد مناقصه: 400هزار ریال (چهارصد هزار ریال) قابل پرداخت به حساب درآمد بندر به شماره 2176455411008 بانک ملی

5-میزان سپرده شرکت در مناقصه: 100.000.000  ریال (یکصد میلیون ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا واریز مبلغ فوق به حساب سپرده بندر تحت شماره 96455424002 21 بانک صادرات

6-محل و زمان بازگشایی پاکات: یکشنبه  مورخه 15/11/96-دفتر مدیریت محترم بندر

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

8-شرایط خاص :

v      ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی

v      ارائه مدرک  کار مشابه در خصوص انجام رنگ آمیزی و تعمیرات و نصب دکل های مخابراتی و ارائه تاییدیه های مربوطه و رضایت نامه از کارفرمایان قبلی

v      ارائه گواهی عدم بدهی مالی به سازمان بنادر و دریانوردی

ضمنا دریافت اسناد از طریق سایت مناقصات کشور نیز امکان پذیر می باشد و هر گونه تغییر در تاریخ بازگشایی از طریق سایت بندر لنگه (بخش مناقصه و مزایده) به اطلاع عموم خواهد رسید.

http://lengehport.pmo.ir

http://iets.mporg.ir

.دریافت اسناد

روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه