اطلاعیه بازگشایی پاکات مناقصه اجرای سیستم اطفاء حریق

مناقصه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بدینوسیله به اطلاع آن دسته از مناقصه گران محترم که در موعد مقرر نسبت به تحویل  پاکت های اسناد مناقصه اجرای سیستم اطفاء حریق بندر لنگه ،اقدام نموده اند می رساند مطابق اعلام قبلی در آگهی مناقصه، ارزیابی کیفی پیشنهادات در روز یکشنبه مورخه 96/11/8 انجام خواهد شد و پس از ارزیابی کیفی ،کمیسیون مناقصه نسبت به بازگشایی پاکات پیشنهاد فنی اقدام می نماید.لذا حضور مناقصه گران محترم در جلسه بازگشایی قیمت ها ،بلامانع می باشد.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

اطلاعیه بازگشایی پاکات مناقصه اجرای سیستم اطفاء حریق

مناقصه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

منقضی شده

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

بدینوسیله به اطلاع آن دسته از مناقصه گران محترم که در موعد مقرر نسبت به تحویل  پاکت های اسناد مناقصه اجرای سیستم اطفاء حریق بندر لنگه ،اقدام نموده اند می رساند مطابق اعلام قبلی در آگهی مناقصه، ارزیابی کیفی پیشنهادات در روز یکشنبه مورخه 96/11/8 انجام خواهد شد و پس از ارزیابی کیفی ،کمیسیون مناقصه نسبت به بازگشایی پاکات پیشنهاد فنی اقدام می نماید.لذا حضور مناقصه گران محترم در جلسه بازگشایی قیمت ها ،بلامانع می باشد.