تعمیرات اساسی شبکه توزیع و روشنایی اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

مناقصه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

وزارت راه و شهرسازی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

موضوع مناقصه: تعمیرات اساسی شبکه  توزیع و روشنایی بندر لنگه

دستگاه مناقصه گزار: اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

نوع مناقصه: یک مرحله ای

مدت اجرا: 7ماه شمسی

محل اجرای پرو‍ژه: اداره بندر و دریانوردی بندر لنگه

برآورد ریالی: 6.381.513.532 ریال

1-مهلت فروش اسناد: از تاریخ 17/11/96 لغایت 24/11/96

2-محل خرید اسناد: بندر لنگه- اداره بنادر و دریانوردی- ساختمان مرکزی- دبیرخانه تلفن: 5-44243281-076 داخلی 2229

3-مهلت و محل دریافت پیشنهاد: از تاریخ 25/11/96 لغایت 3/12/96 و محل دریافت پیشنهاد بندر لنگه- اداره بنادر و دریانوردی- ساختمان مرکزی- دبیرخانه- تلفن: 5-44243281-076 داخلی 2229

4-مبلغ فروش اسناد مناقصه: 2.000.000 (دو میلیون  ریال) قابل پرداخت به حساب درآمد بندر به شماره 2176455411008 بانک ملی

5-میزان سپرده شرکت در مناقصه: 319.075.677 ریال (سیصدو نوزده میلیون و هفتاد و پنج هزار و ششصد و هفتاد و هفت ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا واریز مبلغ فوق به حساب سپرده بندر تحت شماره 96455424002 21 بانک صادرات

6-محل و زمان بازگشایی پاکات: شنبه مورخه 5/12/96

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

8-شرایط خاص :

v      ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی

v      ارائه مدرک  کار مشابه و رضایت نامه از کارفرمایان قبلی

v      ارائه گواهی عدم بدهی مالی به سازمان بنادر و دریانوردی

v      ارائه حداقل رتبه 5 نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ضمنا دریافت اسناد از طریق سایت مناقصات کشور و  اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه نیز امکان پذیر می باشد و هر گونه تغییر در تاریخ بازگشایی از طریق سایت بندر لنگه (بخش مناقصه و مزایده) به اطلاع عموم خواهد رسید.

http://lengehport.pmo.ir

http://iets.mporg.ir

.دریافت اسناد پارت اول

دریافت اسناد پارت دوم

اوراق مناقصه

جهت دریافت اسناد ابتدا هر دو پارت را در یک فولدر دانلود کنید سپس  extrct کنید.

روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیرات اساسی شبکه توزیع و روشنایی اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

مناقصه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

منقضی شده

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

وزارت راه و شهرسازی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

موضوع مناقصه: تعمیرات اساسی شبکه  توزیع و روشنایی بندر لنگه

دستگاه مناقصه گزار: اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

نوع مناقصه: یک مرحله ای

مدت اجرا: 7ماه شمسی

محل اجرای پرو‍ژه: اداره بندر و دریانوردی بندر لنگه

برآورد ریالی: 6.381.513.532 ریال

1-مهلت فروش اسناد: از تاریخ 17/11/96 لغایت 24/11/96

2-محل خرید اسناد: بندر لنگه- اداره بنادر و دریانوردی- ساختمان مرکزی- دبیرخانه تلفن: 5-44243281-076 داخلی 2229

3-مهلت و محل دریافت پیشنهاد: از تاریخ 25/11/96 لغایت 3/12/96 و محل دریافت پیشنهاد بندر لنگه- اداره بنادر و دریانوردی- ساختمان مرکزی- دبیرخانه- تلفن: 5-44243281-076 داخلی 2229

4-مبلغ فروش اسناد مناقصه: 2.000.000 (دو میلیون  ریال) قابل پرداخت به حساب درآمد بندر به شماره 2176455411008 بانک ملی

5-میزان سپرده شرکت در مناقصه: 319.075.677 ریال (سیصدو نوزده میلیون و هفتاد و پنج هزار و ششصد و هفتاد و هفت ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا واریز مبلغ فوق به حساب سپرده بندر تحت شماره 96455424002 21 بانک صادرات

6-محل و زمان بازگشایی پاکات: شنبه مورخه 5/12/96

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

8-شرایط خاص :

v      ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی

v      ارائه مدرک  کار مشابه و رضایت نامه از کارفرمایان قبلی

v      ارائه گواهی عدم بدهی مالی به سازمان بنادر و دریانوردی

v      ارائه حداقل رتبه 5 نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ضمنا دریافت اسناد از طریق سایت مناقصات کشور و  اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه نیز امکان پذیر می باشد و هر گونه تغییر در تاریخ بازگشایی از طریق سایت بندر لنگه (بخش مناقصه و مزایده) به اطلاع عموم خواهد رسید.

http://lengehport.pmo.ir

http://iets.mporg.ir

.دریافت اسناد پارت اول

دریافت اسناد پارت دوم

اوراق مناقصه

جهت دریافت اسناد ابتدا هر دو پارت را در یک فولدر دانلود کنید سپس  extrct کنید.

روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه