واگذاری حق بهره برداری از پایانه قطعاتA31 و A32 به منظور ارائه خدمات کالا و کانتینر صادراتی

مزایده

39/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

برای دریافت      آگهی مزایده از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

واگذاری حق بهره برداری از پایانه قطعاتA31 و A32 به منظور ارائه خدمات کالا و کانتینر صادراتی

مزایده

39/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت (خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

۴ خرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۰۰

۶ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰

روزنامه صبح ساحل - سایر رسانه ها - روزنامه خراسان

۱۵ بهمن ۱۳۹۸

ریال

داخلی

تجدید شده

اطلاعات شخص پاسخگو


ناهید انصاری

07632123226

07632123221

0 تومان

برای دریافت      آگهی مزایده از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.