فروش ضایعات ورق های آلوزینک دپو شده انبار ملزومات شهرک شهید رجایی

مزایده

14/حقوقی/1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

برای دریافت      آگهی مزایده از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

فروش ضایعات ورق های آلوزینک دپو شده انبار ملزومات شهرک شهید رجایی

مزایده

14/حقوقی/1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت (خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بدون پرداخت وجه نقد امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۱۱ مهر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۱۱ دی ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۱۶ مهر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

سایر رسانه ها

۲۲ شهریور ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


ناهید انصاری

07632123226

07632123221

0 تومان

برای دریافت      آگهی مزایده از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.